Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Závěrečný účet rok 2011

vytvořeno: 26.3.2012 | poslední změna: 26.3.2012

prezkum-hospodareni-za-rok-2011.pdf [1.8 MB]

Závěrečný účet za rok 2011

 

Obec Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou čp. 90

IČO: 00242535, 262 56  Krásná Hora nad Vltavou

tel. 318862309, fax 318862456, email: obeckh@iol.cz

Úřední hodiny:  Pondělí, Středa   8,00 hodin – 17,00 hodin

 

Územně správní celek

Pověřená obec Sedlčany

 

Hlavní činnost: účel a předmět územně správního celku.

Hospodářská činnost: práce v lesním hospodářství, traktor, fekál, warynský, sklenářství,

                                   smlouvy na komunální odpad pro právnické osoby

Majetek obce: k 31.12.2011 provedeno dooprávkování a od 1.1.2012 se začíná odpisovat

Obec v tomto roce neručila ani nezastavovala movité a nemovité věci, nepořídila ani neprodala cenné papíry, akcie nebo obligace.

 

1) Přehled finančního majetku obce k 31.12.2011

                                                                                                                                                                         v   

Základní běžný účet k 31.12.2011

           8 060 701,64

Pokladna  k 31.12.2011

                     0

Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2011

                 65 117,99

Spořící účet k 31.12.201

            2 106 605,79

 

2) Pohledávky k 31.12.2011

Pohledávky – účet 311 vystavené faktury ve výši  48 290,-  Kč, dlouhodobé jsou ve výši 17 088,- Kč

                       nezaplacené nájmy  ve výši  212 409,- Kč, dlouhodobé jsou ve výši  106 900,- Kč.

Pohledávky za rozpočtovými příjmy účet 315 ve výši  21 549,23 Kč (poplatky za psy, TKO, nezaplacené faktury do roku 2004), dlouhodobé 19 799,23 Kč.

Dlouhodobé provozní zálohy účet 314 – žádné

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  účet 316 ve výši 961 942,-  – TJ Sokol Krásná Hora

 

3) Závazky 31.12.2011:

Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši  4 172 403,11 Kč (faktury ČOV), dlouhodobé nejsou.

                      byty – výměna oken ve výši 1 475,- Kč – předplacené nájemné, spláceno měsíčně

Přijaté zálohy na služby za bytové hospodářství  264 547,- Kč

Zaměstnanci účet 331 ve výši 226 675,- Kč (mzdové náklady).

Závazky ze sociálního zabezpečení zdravotního pojištění účet 336 ve výši 119 728,- Kč (mzdové náklady).

Ostatní daně účet 342  ve výši  21 405 Kč (mzdové náklady).

Jiné závazky účet 378 ve výši  11 206,- Kč (mzdové náklady).

Dlouhodobé přijaté zálohy na účet  374  ve výši   136 042,40 Kč (pošta-předplacené nájemné)

 

4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2011:

                                                                                                                                 v Kč

Komunikace obchvat porážka – ZD Krásná Hora

          795 440

Komunikace – průtah obcí

            12 000

ČOV – rekonstrukce

     14 275 895,21

Park – úprava veřejného prostranství + sekačka, traktor, plotostřih, křovinořez, lavičky, koše, informační tabule

          692 333,20

Traktorový návěs

            99 500

Hasiči – vybavení + nabíječka

            14 459

Letecký snímek obce + CD leteckých snímků

            16 200

Počítač+ Windows+ monitor 17“ bezúplatný převod od Středočeského kraje

            30 940

Opravy:

 

ZŠ – oprava elektroinstalace

            6 994

ZŠ – renovace podlahy v tělocvičně + lištování

        295 383

ŠJ -  klempířské, pokrývačské práce

          32 352

Multikára - oprava

          16 040

Fekál - oprava

          41 986,69

Výměna oken v pečovatelském domě

              75 749

Pečovatelský dům – oprava prostor

              75 667,18

Bytové domy – výměna oken

            179 272

Bytové domy  – malířské práce

              51 200

Bytové domy  – opravy voda, elektrika, čištění komínů, materiál

            112 043,44

Bytové domy  – výměna oken odpočet z nájmu

              13 804

Bytové domy  – desinsekce bytů čp. 217

              25 260

Služby:

 

Prohrnování sněhu

              42 714

Sekání příkopů

              36 966

 

 

 

5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:

 

Obec je členem Sdružení obcí Sedlčanska“. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,- Kč, tj. 53 800,- Kč.

Obec je členem MAS Sedlčansko, o.p.s. příspěvky činily za rok 2011   60 097,- Kč.

Obec se podílela prostřednictvím Sdružení obcí na financování dopravní obslužnosti v částce  74 664,60Kč.

 

 

 

6) Plnění rozpočtu obce za rok 2011

 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2011 dne 21.12.2010

                                                                                                                                                                    v tis. Kč

Plánované příjmy                        11 186

Plánované výdaje                         10 693,9

 

Splátky úvěru                                        5,2

 

Vlastní prostředky BÚ                      486,9

Hospodářská činnost příjmy    800

Hospodářská činnost výdaje     800

 

 

 

Navýšené příjmy:

Navýšení v roce 2011 se projevilo převážně v dotacích ze SR, ze Středočeského kraje, ze státních fondů, dotacích na VPP, neinvestičních nákladech, nájmech, daních a místních poplatcích a v prodeji pozemků.

 

-         dotace na rekonstrukci ČOV

-         dotace na úpravu parku

-         dotace EU školám – pouze průtok finančních prostředků pro ZŠ

-         dotace na sčítání lidu

-         dotace na veřejně prospěšné práce

-         dotace Pomníku padlých doplatek za rok 2010

 

Přehled rozepsaných ukazatelů

 

Rozpočtové příjmy

                                                                                                                                                                     v tis. Kč

Položka

Název

Schválený

rozpočet

Rozpočet

Upravený

 

Skutečnost

 

Plnění

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti

   1 350

    1 970

  1 967

 

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

      300

       300

     295

 

1113

Daň z příjmů fyz. osob kap. výnosů

      117

       171

     171

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

   1 620

    1 796

  1 795

 

1122

Daň z příjmů právn. Osob za obce

      270

       346

     346

 

1211

Daň z přidané hodnoty

   3 150

    4 020

  4 019

 

1334

Odvody za odnětí půdy

          0

           0

         0

 

1339

Poplatky TKO

      630

       639

      639

 

1341-51

Místní poplatky

      149

       164

      113

 

1361

Správní poplatky

        80

         90

        90

 

1511

Daň z nemovitostí

      950

    1 220

   1 216

 

 

Daňové příjmy

   8 616

  10 716

  10 651

 

2460

Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva

           0

       962

          0

 

2111

Příjmy z vlastní činnosti

      337

       325

      319

 

212.

Odvody příspěvkových organizací

        0

       200

      200

 

213.

Příjmy z pronájmu majetku

   1 515

    1 802

   1 787

 

2141

Příjmy z úroků

        50

         62

        62

 

2329

Ostatní nedaňové příjmy

         0

         80

        80

 

 

Nedaňové příjmy

   1 902

   3 431

   2 448

 

3111

Příjmy z prodeje pozemků

      200

       386

      385

 

 

Kapitálové příjmy

      200

       386

      385

 

4111

Neinves. Přijaté dotace ze SR

        0

          6

          6

 

4113

Neinves. Přijajaté dotace ze státních fondů

        0

       208

      208

 

4112

Neinves. Přijaté dotace ze SR

      368

       433

       433

 

4116

Neinves. Přijaté dotace ze SR

        0

    1 317

    1 317

 

4121

Neinves. Přijaté dotace od obcí

      100

       134

       134

 

4122

Neinves. Přijaté dotace o krajů

         0

         72

         72

 

4216

Ost. Neinv. Dotace ze SR

         0

    8 240

    8 240

 

4213

Investiční přijaté dotace ze SF

         0

       281

       281

 

4222

Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu

         0

   1 428

   1 428

 

 

Přijaté dotace

       468

  12 119

 12 119

 

 

Příjmy celkem

  11 186

   26 652

 25 603

96,06%

 

 

 

Rozpis kapitálových příjmů za rok 2011

 

 

Položka

Název

         v Kč

3111

Prodej pozemků

       385 205

 

Celkem za obec a příspěvkovou organizaci

       385 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové výdaje

                                                                                                                                                                      v tis. Kč

Položka

Název

Rozpočet schválený

Rozpočet

upravený

Skutečnost

Plnění

221.

Pozemní komunikace

  1 064

  1 346

   1 167

 

222.

Silniční doprava

     100

     100

        75

 

231.

Pitná voda

       20

       23

          4

 

232.

Odvádění a čištění vod

       20

10 302

 10 294

 

234.

Voda v zemědělské krajině

     500

       33

         0

 

31..

ZŠ,MŠ,ŠJ

  1 100

  1 938

   1 931

 

331.

Kultura

       90

     131

      114

 

332.

Ochrana památek

       50

       50

         0

 

3349

Sdělovací prostředky

         0

         0

         0

 

339.

Ostatní záležitosti kultury

       60

       60

       26

 

341.

Tělovýchova

       30

  1 144

  1 143

 

342.

Zájmová činnost a rekreace

         3

         6

         5

 

351.

Ambulantní péče

       50

      127

       77

 

3612

Bytové hospodářství

     600

      736

     734

 

3631

Veřejné osvětlení

     520

      321

     229

 

3632

Pohřebnictví

       25

        39

       34

 

3639

Komunální služby

       50

      103

       39

 

372.

Odpady

  1 312

   1 312

  1 127

 

374.

Veřejná zeleň

  1 000

   2 167

  2 068

 

435.

Pečovatelská služba a os.péče

     250

      334

     333

 

5512

Požární ochrana

     100

      105

    103

 

6112

Zastupitelstva obce  

  1 200

   1 200 

  1 042

 

6171

Činnost místní správy

  2 200

  2 312

  2 295

 

6399

Ostatní finanční operace

     300

     346

    346

 

6409

Neinv. Tranféry ob.sdruž.

       50

         0

        0

 

 

Výdaje celkem

10 694

24 235

23186

95,67%

 

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2011

paragraf

Název akce

v Kč

2212

Silnice – obchvat Krásné Hory –část

        807 440

2310

Vodovod

            3 000

2321

ČOV - rekonstrukce

   10 256 713,52

3745

Parkové úpravy

        429 377

6171

Koupě pozemků

       117 700

3639

HČ – traktorový návěs

         99 500

3419

TJ Sokol  návratná finanční výpomoc – multifunkční hřiště

       961 942

3419

TJ Sokol příspěvek

       150 000

 

Celkem za obec a příspěvkovou organizaci

  12 825 672,52

 

Navýšení výdajů:

Navýšení převážně v rekonstrukci ČOV, v příspěvcích TJ Sokol Krásná Hora,  veřejné zeleni – VPP, opravě pečovatelského domu.

 

7) Daňové příjmy

                                                                                                                                                                         v Kč

Položky

Skutečnost

Sdílené daně                         

   8 594 383,56

Místní poplatky

      730 276

Správní poplatky

         89 780

Daň z nemovitostí

   1 215 827,90

 

 

8) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2011

 

                                                                                                                                                                           v Kč

UZ

Poskytnutá dotace

Čerpání dotace

Nedoč.

Poznámky

    610

      69 350

  

 

Oprava pomníku letců

Dotace čerpaná v roce 2010

14 004

        2 639

       2 639

 

Hasiči – vybavení,poh.hmoty

98 005

        5 843

       5 843

 

Sčítání lidu

29 898

 8 240 000

 8 240 000

 

ČOV – rekonstrukce

     888

 1 428 400

 1 428 400

 

ČOV – rekonstrukce

89 017

      97 755

      97 755

 

Parkové úpravy

89 018

   391 019

    391 019

 

Parkové úpravy

33 123

   452 979,60

   452 979,60

 

EU peníze školám průtok financí

13 234

   864 159

   864 159

 

VPP – dotace

 

11 552 144,60

 11 482 794,60

 

 

 

                                                                                                                                                                   v 

DOTACE Z FINANČNÍHO VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU

za rok 2011

Období

Výkon státní

Školství

 

správy

 

Leden

                           19 180

16 930

Únor

                           19 180

16 930

Březen

                           19 180

16 930

Duben

                           19 180

16 930

Květen

                           19 180

16 930

Červen

                           19 180

16 930

Červenec

                           19 180

16 930

Srpen

                           19 180

16 930

Září

                           19 180

16 930

Říjen

                           19 180

16 930

Listopad

                           19 180

16 930

Prosinec

                           19 220

16 870

Celkem

                         230 200

            203 100

Rozpočet

 

 

Celkem         433 300

 

 

 

9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2011 :

                                                                                                                                                                        v Kč

Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků)

      10 651 347,46

Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky)

        2 447 800,10

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)

           385 205

Přijaté dotace

     12 118 876,60

Celkem příjmy

      25 603 229,16

Běžné výdaje

      10 459 494,97

Kapitálové výdaje

      12 726 172,52

Celkem výdaje

      23 185 667,49

Splátky úvěrů

          -    5 200

Změna stavu běžného účtu

      - 2 412 361,67

Financování

     -  2 417 561,67

 

 

10) Ukazatel dluhové služby za rok 2010 činí 0,4 %.

 

 

 

11) Komentář k výdajům

                                                                                                                                                              v tis. Kč

 

 

2212-19

Pozemní komunikace – materiál 41,  PHM 48,  služby 110, platy, odv.161 , investice 807,

2221

Silniční doprava – výdaje na dopravní obslužnost 75

2310

Pitná voda – materiál 1, investice 3

2321

Odvádění a čištění odpadních vod –  materiál 5, služby 32, investice 10 257

2341

Vodní díla v krajině – materiál 0

3111-43

ZŠ a MŠ – oprava budov – platy, odvody 12, materiál  28, provozní dotace a mzdy 1 100,  služby a údržba 335, neinvestiční náklady 3, dotace EU školám 452, plyn 1

3314-19

Kultura – knihovna  68, ostatní kultura 46

3349

Sdělovací prostředky – 0

3399

Ostatní kultura – Den matek, životní výročí a vítání občánků 26

3419

Tělovýchova – materiál 2, stočné 3, elektřina 1, služby 3, příspěvky 172, finanční výpomoc 962

3421

Zájmová činnost  (dětské hřiště) – drobný majetek 5

3519

Ambulantní péče, zdravotnická péče – služby, opravy 77

3612

Bytové hospodářství – platy, odvody 29,  materiál 42, voda 317, elektřina 6, služby 55, oprava, údržba 285

3631

Veřejné osvětlení – platy, odvody 70, materiál 15, elektřina 140,  služby 4

3632

Pohřebnictví – platy, odvody 34

3639

Komunální služby –  materiál 11,  vodné 1, elektřina 5, pohonné hmoty 4, služby 3, oprava 15

3721-22

Odpady – platy, odvody 452,  materiál  9, PHM 112, služby 506, údržba 26, daně 22

3745

Veřejná zeleň – platy, odvody 1 181,  materiál 34, drobný materiál 114,  PHM 58,  služby 234, údržba 15,nemoc 3,investice 429

4357-9

Pečovatelská služba –   plat 60, materiál 28, vodné, stočné 5, elektřina 59, služby 3, údržba 76, příspěvky na plat PD 102

5512

Požární ochrana –   Platy 1,drobný majetek 15, materiál  12, elektřina 29, PHM 17, služby, údržba 19, příspěvky 10

6112

Zastupitelstva obce – platy, odvody 1 042

6171

Činnost státní správy – platy, odvody 1468, tisk, knihy 14, drobný majetek 16,  zboží 16, materiál 63, voda 34, elektřina 108, pohonné hmoty  7, poštovné 8, telefonní poplatky 45, poplatky BÚ 60, právní služby 1, školení 6, služby 103, oprava 32, cestovné 3, pohoštění 5, dary  8(kalendáře, knihy, sirky, životní výročí), příspěvky (MAS, Sdružení obcí) 123,  kolky a daně 57, pozemky 118,

6399

Ostatní finanční operace – daň obce 346

 

12) Hospodářská činnost

Tabulka příjmů:

                                                                                                                            v tis. Kč

Paragraf

Název

Rozpočet schválený

Skutečnost

1032

Lesní hospodářství

            350

           350

3639

Rozpočtová organizace

                0

               0

3639 10

Fekál

            230

           203

3639 11

Traktor

              43

               6

3639 13

Zemní práce Warynský

              10

               0

3639 17

Sklenářství

              15

               5

2321

Stočné

              30

             20

3722

TKO – smlouvy+popelnice

            122

           122

 

Celkem

            800

           706

 

Tabulka výdajů

                                                                                                                                                          v tis. Kč

Paragraf

Název

Rozpočet schválený

Skutečnost

1032

Lesní hospodářství

          239

            237

3639

Rozpočtová org.celkově

            51

              47

3639 10

Fekál

          297

            220

3639 11

Traktor

            83

              79

3639 13

Zemní práce Warynský

              0

                4

3639 17

Sklenářství

              6

                5

2321

Stočné

            15

               15

3722

TKO - smlouvy

          109

             104

 

Celkem

          800

             711

 

 

Hospodářský výsledek k 31.12.2011 činí  - 4 625,56 Kč

 

Hospodaření hospodářské činnosti je ztrátové.

 

 

13) Důvodová zpráva

 

Ve smyslu § 17 zák. č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zpracován závěrečný účet Obce Krásná Hora nad Vltavou za rok 2011. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle platné rozpočtové skladby. Tabulkové přílohy s těmito údaji svou vypovídací schopností a svým obsahem dokumentují hospodaření Obce Krásná Hora nad Vltavou v uplynulém roce včetně vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem.

 

Součástí závěrečného účtu je i závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou.

 

V návaznosti na ustanovení § 42 č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obec Krásná Hora nad Vltavou požádala o přezkoumání hospodaření za rok 2011 krajský úřad. Následně podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet Obce Krásná Hora nad Vltavou za rok 2011 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření  obce za rok 2011.

 

Příloha č. 1 Personální údaje  Obce Krásná Hora nad Vltavou

Příloha č. 2 Personální údaje  Základní školy a Mateřské školy Krásná Hora nad Vltavou

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Krásná Hora nad Vltavou

 

 

 

 

 

 

 

 Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2011

 

Základní škola a Mateřská škola, Krásná Hora nad Vltavou čp. 103

IČO: 75034425, 262 56  Krásná Hora nad Vltavou

tel. 318 862 501, email: zsms_krasnahora@email.cz

 

 

Zřizovatel: Obec Krásná Hora nad Vltavou

 

Příspěvková organizace

Hlavní činnost: účel a předmět činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny, pronájem prostor a zařízení

 

Majetek svěřený příspěvkové organizaci a je veden v její evidenci: movitý majetek

Drobný hmotný majetek – 100% odpis

Hmotný movitý majetek -  odpisovaný dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem

Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele

 

1) Přehled finančního majetku obce k 31.12.2011:

                                                   v Kč

Základní běžný účet

                   788 560,24

Účet fondu odměn

                   110 471,10

Účet rezervního fondu

                   209 332,33

Účet FKSP

                     25 002,80

Pokladna FKSP

                       3 068

Pokladna

                      50 442

 

Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2011:     v Kč

Bojléry ŠJ + MŠ                                                           12 997

ZŠ – učební pomůcka lidské torzo- model

                          - dotace EU peníze školám                       11 305                                         

Notebooky        - dotace EU peníze školám                     129 402                                 

Oplocení u ŠJ                                                                9 000

Interaktivní tabule, reprosoustava, dataprojektor

                          - dotace EU peníze školám                      75 840

ZŠ – tabule universální matematická sada

                         - dotace EU peníze školám                         5 688

ŠJ – monitor                                                                 3 528

MŠ – stolky + skříňová sestava+ skříňky                  45 535,56                                                     

ŠD – stůl                                                                       7 909

Přírodopis        - dotace EU peníze školám                       13 980                                              

ZŠ – skříně                                                                    9 760

ZŠ – počítač                                                                11 364

ZŠ – PC server                                                            30 876

Tělocvična  rohože + lišta, úklidové prostředky, výroba roštů                  22 790,06                                            

2) Pohledávky a závazky k 31.12.2011:

Pohledávky účet 311 – 170,- Kč, dlouhodobá pohledávka.

Poskytnuté provozní zálohy účet 314 – elektřina, lyžařský výcvik, plavecký výcvik  ve výši  121 610,- Kč.

 

Pohledávka předmětem právního sporu:

Pohledávka finanční hotovosti za Mgr. Císařem účet 377 ve výši 148 243,50 Kč.

 

Závazky k 31.12.2011:

Nezaplacené došlé faktury účet 321 ve výši 76 320,73 Kč, nejsou dlouhodobé.

Přijaté zálohy účet 324 ve výši 12 000,- lyžařský výcvik.

Mzdové účty 331,336,342,378 ve výši 674 990,- Kč.

 

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

 

3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy                                                                               v Kč                                                                                                               

Ukazatel

Rozpočet schvál.

Rozpočet upravený

Skutečnost

Provozní dotace

           813000

          819 843,37

   819 843,37

Provozní dotace mzdy

           250 000

          182 338

   182 338

Dotace na odpisy HIM

             37 000

           30 156,63

      30 156,63

Dotace na mzdy,ONIV,EU  školám

       6 548 067

      6 989 638

6 989 638

MŠ – příspěvky

            45 000

           45 000

     44 060

ZŠ – nájem tělocvična

            25 000

            33 200

      33 180

ZŠ – sběr papíru+výtěžky

 

            40 400

      40 344

ŠJ – stravné

          500 000

         598 424

    598 424

ŠD – příspěvky

            30 000

           34 200

      34 200

Kroužky

            30 000

           25 173

      25 173

Příjmy z úroků

 

             8 300

    8 161,82

Zúčtování fondů

 

           20 000

  20 000

Ostatní příjmy

 

           69 327

   68 535

Celkem příjmy

       8 278 067

       8 896 000

8 894 053,82

 

4) Tabulka č. 2 – Rozpočtové výdaje                                                                           v Kč

Ukazatel

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

       1 469 195

   1 242 424,05

 1 242 424,05

       4 853 739

   5 603 221,32

 5 603 221,32

ŠJ

       1 454 045

   1 530 188,36

 1 526 704,97

ŠD

          414 794

      347 840,27

    343 840,27

Ostatní výdaje

Odpisy

            86 294

      152 326

        30 156,63

    151 467

      30 156,63

Celkem

       8 278 067

   8 906 156,63

 8 897 814,24

 

Úprava rozpočtu:

Navýšení příjmů: zúčtování fondů, dotace na mzdy, nájmy tělocvičny, ŠJ stravné, ost. příjmy

Finanční dary na činnost ve výši  60 000,- Kč.

 20 000,-  ZD Krásná Hora nad Vltavou

 10 000,- ASokno s.r.o.

 20 000,-  Techkon s.r.o.

 10 000,-  Benefiční akce

Údaje v tabulce jsou členěny dle kapitol předepsaných zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů.

 

5) Tabulka č. 1 Celkový přehled                                                                                  v Kč

Příjmy celkem:

            8 894 053,82

z toho:

 

Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského kraje

na mzdy, učební pomůcky a školení

z toho: dotace na uč. pomůcky 1. třídy                              11 000

            dotace na mzdy a učební pomůcky, školení     6 652 581

            dotace EU školám                                                326 057

 

           6 989 638

Dotace provozní od obce

Dotace na mzdy od obce

Dotace na odpisy HIM

              819 843,37

              182 338

                30 156,63

Poplatky od zák. zástupců dětí

z toho:           44 060

             ŠD         34 200

                78 260

Kroužky          

               25 173

Tržby za služby – ŠJ stravné

                              Nájemné tělocvična

             598 424

               33 180

Ostatní příjmy – úroky

                           Výtěžek  ŠD

                            Sběr papíru

                            Ostatní

                 8 161,82

               21 994

               18 350

               68 535

Zúčtování fondů

               20 000

Příjmy z hospodářské činnosti

                        0

Výdaje celkem:

        8 897 814,24

Investiční výdaje celkem:

                    0

Neinvestiční výdaje celkem:

        8 897 814,24

Z toho:

 

a) mzdové náklady            (platy)

        4 894 838

b) ostatní osobní náklady  (dohody)

           192 700

c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,)

        1 763 950

d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace Střed.kraj

     výdaje na učebnice a učební pomůcky z EU školám

             33 680

           258 306

c) ostatní provozní náklady z dotace Střed.kraj

    ostatní provozní náklady z EU školám

               7 800

               3 651

e) nemoc

             27 650

f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce)

    ostatní náklady (vlastní prostředky)

    ŠJ – potraviny

           819 843,37

           271 376,25

           593 862,99

g) odpisy DHIM

              30 156,63

Náklady hospodářské činnosti

                         0

 

 

Výsledek hospodaření

              - 3 760,42

 

 

 

 

 

 

6) Tabulka č. 2 – hospodaření s prostředky Střed. kraje mzdy+ONIV   UZ 33353

                                                                                                                                      v Kč

Rozpočet hospodaření

Účet

Skutečnost k 31.12.2011

Spotřeba materiálu

   501

              28 530

Ostatní služby

   518

                1 950

Mzdové náklady

   521

         4 675 284

Zákonné odvody

   524

         1 580 169,80

Odvody FKSP

   527

              46 273,20

Nemoc

   528

              27 650

Zákonné pojištění

   549

              20 659

Náklady celkem

 

         6 380 516

Poskytnutá dotace od Středočeského kraje

   672

         6 380 516

 

 Tabulka č. 3 – hospodaření  s prostředky  Střed. kraje UZ 33 017 dotace 1. třída

                                                                                                                                         v Kč

Rozpočet hospodaření

  Účet

Skutečnost k 31.12.2011

Spotřeba materiálu

   501

            11 000

Náklady celkem

 

            11 000

Poskytnutá dotace

    672

            11 000

 

Tabulka č. 4 – hospodaření s prostředky Střed. kraje – mzdy pedagogů   UZ 33015

                                                                                                                                      v Kč

Rozpočet hospodaření

Účet

Skutečnost k 31.12.2011

Mzdové náklady

   521

               3 811

Zákonné odvody

   524

               1 296

Odvody FKSP

   527

                    38

Náklady celkem

 

               5 145

Poskytnutá dotace od Středočeského kraje

   672

               5 145

 

Tabulka č. 5 – hospodaření s prostředky Střed. Kraje mzdy   UZ 33 027

                                                                                                                                      v Kč

Rozpočet hospodaření

Účet

Skutečnost k 31.12.2011

Mzdové náklady

   521

             197 717

Zákonné odvody

   524

               67 225,20

Odvody FKSP

   527

                 1 977,80

Náklady celkem

 

             266 920

Poskytnutá dotace od Středočeského kraje

   672

             266 920

 

Tabulka č. 6– hospodaření s prostředky EU peníze školám  UZ 33 123                v Kč                                                           

Rozpočet hospodaření

Účet

Skutečnost k 31.12.2011

Spotřeba materiálu

   501

             258 306

Cestovné

   512

                    651

Ostatní služby

   518

                 3 000

Mzdy

   521

               64 100

Náklady celkem

 

             326 057

Poskytnutá dotace od Středočeského kraje

   672

             452 979,60

Nevyčerpaná dotace převedeno do rezerv.fondu

 

             126 922,60

 

 

7) Tabulka č.  7 – hospodaření s prostředky od obce - provoz

                                                                                                                                            v Kč

Rozpočet hospodaření

Účet

Skutečnost k 31.12.11

Spotřeba materiálu

   501

         316 665,53

Spotřeba energie (pevná paliva, elektřina, vodné,stočné)

   502

         282 831

Oprava a údržba

   511

           27 972

Cestovné

   512

           13 217

Občerstvení

   513

                  80

Ostatní služby (telefonní poplatky, zpracování mezd, bezpečnost práce, poštovné,školení)

 

    518

 

         146 712,84

Mzdové náklady (platy, dohody)

    521

           16 991

Zákonné odvody

    524

             7 128

Dary

    543

                792

Jiné ostatní náklady – pojištění

    549

             7 454

Náklady celkem

 

         819 843,37

Poskytnutá dotace v roce 2011

    672

         819 843,37

 

 

  Tabulka č. 8 – hospodaření s prostředky od obce – mzdy 

                                                                                                                                           v Kč

Rozpočet hospodaření

   Účet

 Skutečnost k 31.12.11

Mzdové prostředky- platy

    521

              136 066

Zákonné odvody

    524

                45 910

Odvody FKSP

    527

                     362

Náklady celkem

 

             182338

Poskytnutá dotace na mzdy

    672

             250 000

Převod z roku 2010

    672

               44 552

Převod do roku 2011

 

             112 214

 

 Tabulka č. 9 – hospodaření s prostředky od obce – odpisy

                                                                                                                                          v Kč

Rozpočet hospodaření

   Účet

 Skutečnost k 31.12.11

Náklady – odpisy celkem

    551

        30 156,63

Náklady celkem

 

        30 156,63

Dotace na odpisy

    672

        30 156,638) Tabulka č. 10 – hospodaření s ostatními prostředky

                                                                                                                                   v Kč

Rozpočet hospodaření

  Účet

Skutečnost k 31.12.11

Spotřeba materiálu + ŠJ potraviny

    501

      805 083,23

Pevná paliva

    502

          6 320

Cestovné

    512

        24 543

Pohoštění

    513

          2 373

Služby

    518

         18 287,01

Mzdy

    521

          10 560

Odvody

    524

                 39

Poplatky

    569

             8 633

Náklady celkem

 

     875 838,24

Tržby z prodeje služeb nájem tělocvična, sběr, ŠJ – stravné

     602

     681 043

Nájemné tělocvičny

     603

       33 180

Úroky

     662

         8 161,82

Příspěvky MŠ, ŠD, ostatní výnosy

     649

    129 693

Zúčtování fondů

     648

       20 000

Celkem

     

    872 077,82

Hospodářský výsledek

 

      - 3 760,42

 

9) Stručný komentář k tabulce:

Veškeré sledované údaje sledují čerpání prostředků dotací a příspěvků, příjmů příspěvků MŠ a ŠD, kroužků, nájemné z tělocvičny a ostatní příjmy. Hospodaření s finančními prostředky na fondech výše uvedené tabulky neodráží.

Bližší vysvětlení některých pojmů z tabulky:

Zákonné odvody – jsou odvody SP a ZP

 

Údaje o hospodaření s finančními prostředky:

1)       Přehled finančního majetku a nejdůležitějších akci k 31.12.2011

2)       Pohledávky a závazky k 31.12.2011

3)       Rozpočtové příjmy v Kč

4)       Rozpočtové výdaje v Kč

5)       Tabulka č. 1 - Celkový přehled

6)       Tabulka č. 2 – hospodaření s prostředky Středočeského kraje mzdy+ONIV   UZ 33 353

        Tabulka č. 3 – hospodaření  s prostředky  Střed. kraje UZ 33 017 dotace 1. třída

        Tabulka č. 4 – hospodaření s prostředky Střed. kraje UZ 33015 – mzdy pedagogů

            Tabulka č. 5 – hospodaření s prostředky Střed. kraje UZ 33027 – mzdy

            Tabulka č. 6 – hospodaření s prostředky EU peníze školám  UZ 33 123

7)       Tabulka č. 7 – hospodaření s prostředky od obce - provoz

        Tabulka č. 8 – hospodaření s prostředky od obce – mzdy 

        Tabulka č. 9 – hospodaření s prostředky od obce – odpisy

8)    Tabulka č. 10 – hospodaření s ostatními prostředky

9)        Stručný komentář k tabulkám

 

V Krásné Hoře nad Vltavou dne: 8.3.2012

 

Zpracovala: Jitka Balounová                                            Mgr. Eva Šedivá, ředitelka školy

 

 

 

 

Závěr

 

Tento závěrečný účet byl zpracován na základě hospodaření obce v roce 2011. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná Hora nad Vltavou za rok 2011 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje „Výrok : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Závěrem lze konstatovat, že obec hospodařila v souladu s rozpočtem na rok 2011.

 

 

V Krásné Hoře nad Vltavou dne: 8.3.2012

 

Vypracoval: Balounová

 

Vyvěšeno:                                              Sejmuto:

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

 

 

 

 

 

 

……………………………                                       ……………………………………

Pavel Spilka, starosta obce                                            Jiří Kužel, místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Obec Krásná Hora nad Vltavou

262 56  Krásná Hora nad Vltavou

 

 

Základní personální údaje

 

 

  1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2011

 

Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

Do 20 let

 0

0

0

0

21 -30 let

1

1

2

12

31 – 40 let

0

2

2

12

41 – 50 let

1

4

5

29

51 – 60 let

4

2

6

35

61 let a více

1

1

2

12

Celkem

7

10

17

100

%

41

59

100

x

 

 

  1. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2011

 

 

Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

%

Základní

0

2

2

12

Vyučen

0

0

0

0

Středně odborné

6

4

10

59

Úplné střední

0

0

0

0

Úplné střední odborné

1

4

5

29

Vyšší odborné

0

0

0

0

Vysokoškolské

0

0

0

0

Celkem

7

10

17

100

 

  1. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2011

 

 

 Celkem

Průměrný hrubý měsíční plat

   15 638

 

  1. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2011

 

 

Počet

Nástupy

         10

Odchody

         10

 

  1. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2011

 

Doba trvání

Počet

%

Do 5 let

      10

 58

Do 10 let

        3

 18

Do 15 let

        1

   6

Do 20 let

        2

 12

Nad 20 let

        1

   6

Celkem

      17

100

 

 

Příloha č. 2

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou

262 56  Krásná Hora nad Vltavou

 

 

Základní personální údaje

 

 

  1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2011

 

Věk

Muži

Ženy

Celkem

Do 20 let

  0

  0

  0

21 -30 let

  1

  2

  3

31 – 40 let

  0

  5

  5

41 – 50 let

  0

  4

  4

51 – 60 let

  0

  10

  10

61 let a více

  0

  0

  0

Celkem

  1

21

22

 

 

  1. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2011

 

 

Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

Základní

  0

  0

  0

Vyučen

  0

  2

  2

Středně odborné

  0

  5

  5

Úplné střední

  0

  0

  0

Úplné střední odborné

  0

  6

  6

Vyšší odborné

  0

  0

  0

Vysokoškolské

  1

10

11

Celkem

  1

23

24

 

  1. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2011

 

 

 Celkem

Průměrný hrubý měsíční plat

   17 495