Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Oznámení o uložení písemnosti

vytvořeno: 25.3.2021 | poslední změna: 25.3.2021

Podací číslo RR442437265CZ- Mikan Z.
Tato zásilka obsahuje písemnost, jejíž doručování se řídí zákenem č. 500/2004 Sb., Správní řád. Ve vlastním zájmu věnujete pozornost tomuto poučení.
Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
Prokáže-li se adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl(-a) bez svého zavinění zásilku ve stanovené lhůtě vyzvednout, může podle §41 Správního řádu požádat orgán o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode den, kdy měla být zásilk nejpozději vyzvednuta.
Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.