Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Spolky ve městě

Tělocvičná jednota Sokol Krásná Hora

Tělocvičná jednota Sokol Krásná Hora nad Vltavou byla založena 13. března 1904 Dr. Ferd. Hausmanem a uč. Fr. Stejskalem. Dr. Hausman povzbuzoval členy a lid, členů přibývalo. Místní obchodník K. Michálek postaral se chudším členům o levnější kroje. Pořídil se prapor, aby mohl být ozdoben čes. lvem, musela být podána žádost až k nejvyššímu dvoru ve Vídni. Prapor byl vyšit a pěkně vyzdoben od Marie a Emilie Ondrákových. V r. 1911 byl založen ženský odbor. Sokol cvičil ve školní tělocvičně do roku 1932. Když byla tělocvična zabrána pro třídu, uchýlil se Sokol do hostinských místností a usiloval o vlastní budovu. Obec prodala jednotě r.1934 pozemek u rybníka Lazny. K úpravě cvičiště a hřiště
přispěli členové Sokola prací i penězi. Při skopávání půdy byly nalezeny střepy prastarých hliněných nádob – popelnic. Zřejmě v místě bylo pohanské pohřebiště. Sokolovna byla slavnostně otevřena 1. června 1936.

Po dlouhé odmlce byla činnost obnovena r. 1995. Se vzkříšením Sokola Mgr. Suchopárovou došlo k navrácení budovy sokolovny do majetku Tělocvičné jednoty Sokol. Okolo roku 2000 byla budova sokolovny opravována, dostala novou střechu, podlahu a komín, vzniklo zde sociální zázemí. V roce 2006-2007 se vyměnila okna a opravila se omítka.
V prostorách probíhají pravidelné soutěže stolního tenisu a v teplejším období cvičení aerobicu. Před několika lety se obnovil antukový tenisový kurt. V minulém roce se v blízkosti kurtu, za pomoci dotace Státního zemědělského intervenčního fondu a příspěvku tehdy ještě obecního úřadu (a také díky mnoha odpracovaným brigádnickým hodinám), vystavělo víceúčelové hřiště s dvěma hracími plochami s umělým povrchem. V současné době zahrnuje Sokol oddíl tenistů, stolních tenistů, volejbalu, nohejbalu, aikido, oddíly aerobicu, rodičů a dětí a předškoláků, mladšího a staršího žactva. Většina oddílů využívá prostorů tělocvičny při základní škole. Pravidelně se cvičenci účastní Všesokolských sletů, župních akademií, výstupu na Blaník, župního přeboru předškolních dětí a cvičitelé se průběžně doškolují. Členové se podílejí na přípravě každoročně pořádaného sportovního plesu a dalších soutěží v rámci oddílů. Odkaz http://sokolkrasnahora.websnadno.cz

Tělovýchovná jednota Krásná Hora nad Vltavou

Vznikla v roce 1950, nejdříve jako Tělocvičná jednota BANÍK Krásná Hora, která byla pod patronací Rudných dolů. Z hornického prostředí také vycházely klubové barvy – černá a zelená. Založením sportovního klubu BANÍK byla navázána tradice na činnost SOKOLA, která byla po 2. světové válce přerušena. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byl klub různými reorganizacemi přejmenován na Tělovýchovnou jednotu a tento název zůstal dodnes.
V současné době má 4 oddíly kopané a to oddíl mužů „A“ a „B“, oddíl dorostu, který se skládá z obcí Krásná Hora nad Vltavou, Klučenice a Kamýk nad Vltavou a oddíl žáků.
Odkaz: www.tjkrasnahora.webzdarma.cz

MS Krásná Hora – Krašovice

Myslivecké sdružení vzniklo sloučením mysliveckých sdružení  Krásná Hora a Krašovice v roce 1981.  Na kopci Homole byla postavena střelnice ještě za samostatného Mysliveckého sdružení Krásná Hora v roce 1971. Původně byla broková střelnice a v roce 1995 byla rozšířena o kulovou střelnici. V blízkosti střelnice byla postavena lovecká klubovna, která je v provozu od roku 1986, tehdy vznikla jako společné zařízení JZD Krásná Hora a MS Krásná Hora – Krašovice. Od roku 1992 jsou pozemky střelnice a klubovny majetkem MS Krásná Hora – Krašovice. Na provoz mysliveckých střelnic má sdružení uděleno licenci.  Několikrát do roka se na střelnici pořádají střelecké závody. Sdružení hospodaří na 2 176 ha půdy. Odkaz na: http://mskh.webnode.cz

Myslivecká sdružení vznikala okolo 50. let minulého století. Předtím bývala myslivecká jednota. V minulosti se vyváželi chycení zajíci a bažanti do Francie. Odchyt zajíců probíhal do sítí a bažantů do tzv. vlčků. V 70. –  80. letech se začala v našich místech objevovat černá zvěř a okolo 90. let se začali objevovat jeleni a daňci.  Tím došlo k vymícení drobné zvěře. V letech 1980 - 1981 probíhala reorganizace mysliveckých sdružení a předělávaly se hranice sdružení na současnost.

Základní organizace českého svazu včelařů o.s.

Základní organizace včelařů byla založena dne 10. května r. 1938, kdy se sešli včelaři na ustavující schůzi „Na sále“ o půl 11 hodině dopoledne. Na schůzi bylo pozváno kolem 40 včelařů. Z nich se přihlásilo ke Krásné Hoře a okolí 34 včelařů. Z tohoto počtu se 21 včelařů hned organizovalo a 13 včelařů zůstalo neorganizovaných. Těchto 34 včelařů chovalo 200 včelstev.
Schůze navrhla, aby včelařský spolek byl založen s okamžitou platností, aby těm včelařům neorganizovaným byl přiznán letošní příděl cukru. Žádost byla odesláno do Prahy, po týdnu přišla schválena.

Nyní je v ZO sv. o.s. v Krásné Hoře nad Vltavou organizováno 36 členů a 3 včelaři jsou neorganizovaní. Tedy 36 včelařů a chová se 306 včelstev. V červnu 2011 byl při naší ZO ČSV založen včelařský kroužek se sídlem Hrachově – DOMOV FAUNY s.r.o., který má 7 dětí.

Hasiči

Nejstarším spolkem na území města Krásné Hory nad Vltavou jsou hasiči působící
v 6 sborech dobrovolných hasičů (SDH). Dohromady tvoří 18. okrsek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který byl utvořen již v roce 1913 jako okrsek č. 2 tehdejší hasičské župy Sedlčanské.

Vznik jednotlivých SDH:
1889 Krásná Hora
1889 Mokřice
1904 Krašovice – činnost SDH byla ukončena k 31.12.2001
1904 Podmoky
1924 ?   Vletice
1931 Plešiště
1950 ?Zhoř

Hlavním důvodem zřizování hasičských sborů bylo hašení vzniklých požárů, záchrana osob a majetku občanů nejen při požárech, ale i při dalších živelných pohromách. Pro tuto činnost se hasiči připravovali odborným výcvikem a různými veřejnými cvičeními.

V současné době jsou členové SDH zapojeni v zásahových jednotkách města (JSDHO)
J PO 3 – Krásná Hora   - technika: Cas-32-T-815, dopravní automobil AVIA, stříkačka PS-12,
plovoucí čerpadlo a další drobná technika
J PO 5 – Mokřice - technika: PPS – 12
J PO 5 – Podmoky - technika: PPS – 12
J PO 5 – Vletice - technika: PS – 8
J PO 5 – Plešiště - technika: DS – 8
J PO 5 – Zhoř - technika: PS – 8

V současné době se pořádá každý rok okrsková soutěž v požárním sportu za účasti všech SDH okrsku.

SDH Mokřice pořádá vždy v červnu pohárovou soutěž v požárním útoku a počátkem září noční soutěž v požárním útoku.
SDH Krásná Hora pořádá každoročně Svatováclavský pohár v požárním sportu. Tato akce se koná vždy nejbližší sobotu ke svátku sv. Václava 28. září. Těchto pohárových soutěží se zúčastňují SDH ze širokého okolí.
Více informací o činnosti hasičů se lze dočíst na internetových stránkách SDH Mokřice (odkaz www.mokrice.cz)

Okrsek č. 18 SHČMS Krásná Hora vznikl v roce 1913 rozdělením Sedlčanské hasičské župy na tři okrsky, z nichž Krásnohorský byl v té době největší. V době založení sem patřily pravděpodobně tyto sbory: Krásná Hora, Mokřice, Podmoky, Krašovice, Kosobudy, Kamýk, Hrabří a Svatý Jan. Prvním okrskovým velitelem byl Vincenc Hřebejk z Krásné Hory, který tuto funkci vykonával až do roku 1930.