Turistické informace

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Události v roce 2020:

 • r. 1220 První písemná zmínka o Vleticích – výročí 800. let
 • r. 1310 1341 městečko Krásná Hora, připomíná se mezi bývalými hornickými osadami
 • r. 1490 První písemná zmínka o Švastalově Lhotě – 530 let
 • r. 1500 Jan z Krašovic dal uliti zvon do lašovického kostela – 520 let
 • r. 1620 leželo stavovské vojsko v blízké Krásné Hoře a okolních vsích – výročí 400 let
 • r. 1620 1. října Král Frindrich Falcký nechal zřídit dočasnou pěší poštu z Prahy do Příbrami a odtud do králova ležení u Krásné Hory nad Vltavou
 • r. 1850 začal se stavět současný kostel sv. Mikuláše – 170 let
 • r. 1860 Mariánský sloup – datum úpravy sloupu – 160 let
 • r. 1870 dochován „Trhový řád pro týhodní trhy ve městě Krásné Hoře“– 150 let
 • r. 1875 rozšířena krásnohorská škola o třetí třídu - 145 let
 • r. 1875 první divadelní představení hra „Trojí políbení“ ochotnického spolku v Krásné Hoře – 145 let
 • r. 1890 schváleny stanovy divadelního spolku jméno: Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ se sídlem v Krásné Hoře, ředitel první byl Jarolím Mácha – 130 let
 • r. 1895 otevření základní školy - spodní budovy – 125 let
 • r. 1895 Krašovice – zřízen nový kříž před kapličkou – 125 let
 • r. 1895 Krašovice – Pan Josef Kabát kupuje čp. 34 pro výstavbu nové cihelny- 125 let
 • r. 1900 založen důl Puš - 120 let
 • r. 1915 vysazeny pamětní lípy v Krašovicích, na počest pěti padlých vojínů, při stromkové slavnosti nad „Prostředním“ rybníkem (Rudolfa Tůmy, Františka Holasa, Františka Jecha, Josefa Bambasa a Josefa Slávka) dětmi a učiteli – 105 let
 • r. 1920 otevřena měšťanská škola v Krásné Hoře – 100 let
 • r. 1930 odhalení památníků letcům zahynulým 5.9. 1929 – 90 let
 • r.1950
  • založení TJ Krásná Hora nad Vltavou – 70 let
  • založení SDH Zhoř – 70 let
  • založení SDH Vletice – 70 let
 • r. 2005 začala výstavba nových bytových jednotek na šachtě -15 let
 • r. 2010 dětské hřiště okaly – 10 let
 • r. 2015 – 5 let
  • výměna oken, zdroje vytápění, zateplení základní a mateřské školy, obecního úřadu
  • oprava pomníku padlým letcům
  • zakončena rekonstrukce komunikací „Průtah Krásnou Horou“
  • zateplení zdravotního střediska
 • 12.4. svěcení nového zvonu v kostele sv. Mikuláše

Události v roce 2019:

 • r. 1219 První písemná zmínka o Krašovicích, osada se jmenovala po Krašovi a jeho rodě zprvu Krašovici. Na listině krále Přemysla Otakara I., svědčící klášteru milevskému a založenému r. 1185 Jiříkem z Milevska, je podepsán Naniše (Namše) z Krašovic jako svědek ještě s jinými okolními vládyky. – 800 let
 • r. 1344 Krásnou Horu Jan Lucemburský zastavil Petru z Rožmberka – 675 let
 • r. 1479 Privilegie panovníka krále Vladislava – 540 let
 • r. 1554 Přestává Krásná Hora být královským městem, krásnohorští ztrácí vzácné výsady a práva a stávají se poddanými robotníky - 465 let
 • r. 1554 Postavena tvrz na náměstí ( Václavem Podhradským z Vlčí Hory nebo déle Janem Vorelem z Plavče - 465 let
 • r. 1544 písemná zmínka o Červeném mlýně u Krašovic, v zápise ve svém dědictví zmiňuje rytíř Jiřík z Krašovic – 475 let
 • r. 1559 propukly nepokoje v Krásné Hoře proti vrchnosti, proti Janu Vorlu – 460 let
 • r. 1574 Krásná Horu začal vlastnit Jáchym Novohradský z Kolovrat - 445 let
 • r. 1619 táhlo vojsko přes Krásnou Horu směrem k Vysokému Chlumci pod vedením knížete z Anhaltu – 400 let
 • r. 1744 16.10. táhla rakousko-císařská armáda, vedená arciknížetem Karlem vévodou Lotrinským směr od Orlíka na Vysoký Chlumec. Vojska císařská i nepřátelská způsobila velké škody – 275 let
 • r. 1744 20.10. Privileje císařovny Marie Terezie - udělila 3. výroční trhy v Krásné Hoře – 275 let
 • r. 1789 Krásná Hora – začátek pamětní knihy – 230 let
 • r. 1814 přezimovala v Krásné Hoře a okolí část ruského vojska (napoleonské války) 5 měsíců – 205 let
 • r. 1814 v Krašovicích postavena nově výklenková kaplička „U Svaté Trojice“ – 205 let
 • r. 1839 26.2. sesutí starého kostela – 180 let
 • r. 1839 1.3. vyučování ve školní budově pouze v jedné místnosti, druhá třída sloužila jako kostelní chrám, po sesutí starého kostela – 180 let
 • r. 1839 založena šachta Václavka – 180 let
 • r. 1859 otevřena šachta Anna – 160 let
 • r. 1879 postavena kaplička v Krašovicích na návsi – 140 let
 • r. 1889 založen hasičský sbor v Krásné Hoře – 130 let
 • r. 1894 začala výstavba spodní budovy školy na pozemku pod kostelem – 125 let
 • r. 1894 5.10. při požáru položil život hasič za bližní Vincenc Čanda, kolář z Krásné Hory- 125 let
 • r. 1904 založen Hasičský sbor Podmoky – 115 let
 • r. 1904 založen Hasičský sbor Krašovice – 115 let
 • r. 1909 – otevřena živnostenská škola v Krásné Hoře – 110 let
 • r. 1919 19.7. narozen Stanislav Kofroň ve Vleticích, folklorista, sbormistr, výtvarník, učitel a dlouhodobý kronikář Krásné Hory, zemřel v roce 2009
 • r. 1929 5.9. tragédie zahynulých letců při závěrečném vojenském cvičení na Předním Chlumu - 90 let
 • r. 2014 – oprava obecního domu v Podmokách – 5 let
 • r. 2014 24.5. sraz rodáků v Podmokách – 5 let
 • r. 2014 13.9. sraz rodáků ve Zhoři – 5 let

Události v roce 2018:

 • 14.12.1683 první zmínka o krásnohorském kantorovi (zmínka písemná o krásnohorské škole), bylo pokřtěno dítě kantora z Krásné Hory jménem Václav. Tím se potvrzuje, že Krásná Hora měla svého učitele - 335 let
 • 19.11.1908 při škole zřízená pobočka, od této doby měla škola 6 tříd až do roku 1920, kdy se otevřela měšťanská škola. - 110 let
 • 1.6.2013 – sraz rodáků obce Mokřice - 5 let
 • 1–2.6.2013 Povodně Krásná Hora, Vletice, Smrčí, Mokřice, Červený Mlýn - 5 let
 • 13.10.2013 posvěcení kříže před kostelem Sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou a nově upraveného okolí kostela - 5 let
 • r. 1458 10.12. potvrzení Privilegie panovníkem Jiřího z Poděbrad - 560 let
 • r. 1538 potvrzení Privilegie panovníkem Ferdinandem I. - 480 let
 • r. 1568 v Krásné Hoře vzpoura horníků v době Jana Vorla - 450 let
 • r. 1873 vysázeny lípy okolo kostela - 145 let
 • r. 1878 pořízeno divadelní jeviště v hostinci „Na sále“ (opona,kulisy) - 140 let
 • r. 1883 Kostelní zvon – jeden ze zvonů od Josefa Diepolda z Prahy (ornament – vavřínový věnec ovíjený stuhou) - 135 let
 • r. 1888 založen hasičský sbor v Mokřici - 130 let
 • r.1913 založen okrsek č. 18 SHČMS Krásná Hora - 105 let
 • r. 1933 opravena věž radnice a zvýšena - 85 let
 • r. 1963 Zalesnění nevyhovujících míst pro zemědělství – okolí zhořského lesa, lesa s viklanen, Holý vrch, Brtevník - 55 let
 • r. 2005-2008 výstavba nových bytových jednotek na šachtě čp. 217 a 218 - 10 let
 • r. 2008 – oprava budovy kabin – střecha, omítky - 10 let
  • nový asfaltový povrch Slepá ulice
  • rekonstrukce obecního domu Podmoky
  • výměna střešní krytiny – hasičárna Zhoř
  • Varhany znějící 2014 (6–27. září 2014). – koncerty v kostelech na Sedlčansku, Petrovicku a Dolních Hbitech. Putování za varhanami na Sedlčansku.
 • r. 2013 – oprava kapličky u Sv. Trojice u Krašovic - 5 let
 • r. 2013 dokončena stavba Místní komunikace Krásná Hora nad Vltavou 5 let

Události v roce 2017:

 • 25.2.1797 Privilegie císaře Františka II. od císaře Josefa II (k odbývání výročních trhů) - 220 let
 • 29.2. 2012 Obec Krásná Hora nad Vltavou opět stanovena městem, Předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – 5 let
 • 17.4. 2012 Udělení dekretu města Krásné Hoře nad Vltavou- Předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavou Němcovou do rukou starosty pana Pavla Spilky – 5 let
 • 27.6.1862 Slavnostně vysvěcena socha Panny Marie, ulitá ze železa v rožmitálských hutích, nahradila dosavadní dřevěnou sochu - 155 let
 • 17.8. 1927 Odhalení pomníku padlým v 1. světové válce – 90 let
 • 21.10.2012 Odhalení pomníku Pavla Balouna v Mokřici – 5 let
 • 26.10.2012 Vysvěcení kapličky v Podmokách – 5 let
 • 18.11.1842 Eliška Krásnohorská – výročí narození 175 let
  česká básnířka, prozaička, libretistka a překladatelka, autorka knih pro mládež, průkopnice ženského hnutí, pocházela z početné rodiny pražského řemeslníka.
  Předkové jejího otce pocházeli z Krásné Hory a r. 1605 Václavu Pechovi z Krásné Hory byl potvrzen rytířský stav. Často její otec Ondřej Pech koketoval s rodovým titulem „rytíř z Krásné Hory“. Proto spisovatelka si dala pseudonym Eliška Krásnohorská.
 • r. 1532- nar. Václava Zelotýna z Krásné Hory (profesor matematiky, lékařství, astrolog) – 480 let
 • r. 1772 postaven Mariánský sloup na náměstí a původní dřevěná soška umístěna ve výklenku budovy na náměstí – 245 let
 • r. 1822 datace kamenného korce – míra na obilí (čili strych) - 195 let
 • r. 1822 – výstavba školy (hořejší budova)
 • r. 1867 objeven zlatonosný kyz na vrchu Strážník, po té koupil doly Annu a Václavku Josef Wang z Kňovic a založil důl Kateřinu v Jamném - 150 let
 • r. 1887 se narodil Antonín Slaba v Červeném mlýně u Krašovic – učitel měšťanské školy – 130 let
 • r. 1907 Krásná Hora dostala přídomek „nad Vltavou“ – 110 let
 • r. 2007 – dětské hřiště u školy– 10 let

Události v roce 2016:

 • 11.1. 1341 Privilégie Jan Lucemburský Krásná hora, město u Sedlčan – výročí 675 let
 • 11.1. 1351 Privilegia panovníka Karla IV. - rýžovníkova svoboda městečka - výročí 665 let
 • 10.12. 1458 Privilegia panovníka Jiřího z Poděbrad – výročí 558 let
 • r. 1461 potvrdil Jiří z Poděbrad právní příslušnost obyvatel Krásné Hory do Knína v privilegiu Nového Knína – výročí 555 let
 • r. 1471 dobývání vojsk Jiřího z Poděbrad v okolí – výročí 545 let
 • r. 1556 Jan Vorel z Plavce koupil Krásnou Horu, tu vystavěl při svém dvoře, v místech kde je nyní špejchar, tvrz, kterou obehnal hlubokým příkopem. – výročí 460 let
 • r. 1574 - 1576 Krásná Horu vlastní Jáchym Novohradský z Kolovrat, (po smrti Jana Vorla přešel krásnohorský statek na věřitele Jana Novohradského z Kolovrat) – výročí 440 let
 • r. 1576 patřila Krásná Hora ke Chlumci (koupena Lobkovici z Chlumce- Ladislav Popel Lobkovic koupil Krásnou Horu) – výročí 440 let
 • r. 1831 cholera, nejvíce lidí zemřelo v listopadu – výročí 185 let
 • r. 1871 byl nucen prodat Wang všechny doly Emanu Kittlovi z Prahy (otec Emy Destinové, který založil důl Jindřišku u Proudkovic, Marii západně od Krásné Hory, Nová šachta u dolu Marie, důl Otto v samotné Krásné Hoře) – výročí 145 let
 • r. 1881 největší rozkvět těžby v Krásné Hoře, 700 horníků, měsíčně 1 200 centu antimonu, 24 kg amalgamu a rýžovaného zlata, 25 centu kyzu, jež obsahoval v každém centu 150 gramů zlata – výročí 135 let
 • r. 1916 zvony odevzdávány na válečné účely – výročí 100 let
 • r. 1921 Krásná Hora – město, 134 domů, 746 obyvatel – výročí 95 let
 • r. 1341 První zmínka o Krásné Hoře – výročí 675 let

Události v roce 2015:

 • 2.3.1645 táhla švédská vojska od Klučenic do Sedlčan (zpustošila naší oblast) - výročí 370 let
 • 12.4.2015 svěcení nového zvonu v kostele Sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou viz. fotogalerie - události posledních let
 • 17.5.1585 zemřel Václav Zelotýn z Krásné Hory - výročí 430 let
 • 4.7.2015 oslavy 65. výročí založení TJ Krásná Hora nad Vltavou
 • 23.7.2015 slavnostní otevření nově rekonstruovaných komunikací ve městě akce „Silnice II/102 a II/118 Krásná Hora nad Vltavou, průtah“ pod slavobránou Metrostavu. Viz. fotogalerie – slavnostní otevření průtahu 23.7.2015
 • 1.8.1870 začal platit Trhový řád pro týhodní trhy v městě Krásné Hoře - výročí 145 let viz. fotogalerie - historické dokumenty - trhový řád
 • 19.9.2015 oslavy ke 120. výročí otevření základní školy - spodní budovy viz. fotogalerie - historické dokumenty - škola
 • r. 1700 – 1712 zahajují pokusy o nové dolování v Krásné Hoře - výročí 315 let
 • r. 1720 Krasnahora, neopevněné městečko
 • r. 1850 – 1855 vystavěn nový současný kostel Sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou - výročí 165 let od začátku výstavby
 • r. 1860 Mariánský sloup – úprava sloupu
 • r. 1890 v Krásné Hoře 99 domů
 • r. 1900 založen důl Puš - výročí 115 let v Krásné Hoře 946 obyvatel

Události v roce 2014:


Události v roce 2013:

 • 1.6.2013 – sraz rodáků obce Mokřice
 • 1–2.6.2013 Povodně Krásná Hora, Vletice, Smrčí, Mokřice, Červený Mlýn
 • 13.10.2013 posvěcení kříže před kostelem Sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou a nově upraveného okolí kostela viz. fotogalerie - události posledních let
 • 2013 dokončena stavba Místní komunikace Krásná Hora nad Vltavou (obchvat) viz. fotogalerie - akce posledních let
 • okrsek č. 18 SHČMS Krásná Hora slaví 100 let vzniku
 • Radniční věž zvýšena a opravena v roce 1933 – výročí 80 let
 • Kostelní zvon – jeden ze zvonů je z r. 1883 od Josefa Diepolda z Prahy (ornament – vavřínový věnec ovíjený stuhou) – 130 let
 • Zalesnění nevyhovujících míst pro zemědělství – okolí zhořského lesa, lesa s viklanen, Holý vrch, Brtevník r. 1963 – 50 let

Události v roce 2012:

 • Pomník padlým v 1. světové válce odhalení pomníku - výročí 85 let (17.srpna 1927)
 • Mariánský sloup postaven r. 1772 – výročí 240 let
 • Míra na obilí – podstavec postaven r. 1822 – výročí 190 let
 • Vysvěcení sochy Panny Marie r. 1862 – výročí 150 let Fotografie sošky
 • Základní škola - horní budova – výročí 190 let Historická fotografie školy
 • Nar. Václava Zelotýna z Krásné Hory (profesor matematiky, lékařství, astrolog) r. 1532 – výročí 480 let
 • Dne 29.2.2012 byla Obec Krásná Hora nad Vltavou opět stanovena městem Předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
 • Dne 17.4.2012 udělení dekretu města Krásné Hoře nad Vltavou Předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavou Němcovou do rukou starosty pana Pavla Spilky
 • Dne 20.10.2012 VII . Setkání mládeže příbramského vikariátu v Krásné Hoře nad Vltavou
 • Dne 21.10.2012 Odhalení pomníku Pavla Balouna v Mokřici
 • Dne 26.10.2012 Vysvěcení kapličky v Podmokách