Turistické informace

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Podmoky

Ves je rozložena podél silnice mezi Milešovem a Krásnou Horou, 3,5 km západně od Krásné Hory nad Vltavou.

Uprostřed vsi je zvonička, která vznikla po válkách napoleonských. Roku 1814 přezimovala v Krásné Hoře a v okolí i též v Podmokách část ruského vojska po dobu pěti měsíců. Rusové žili v dobré shodě s obyvatelstvem. Občané podmočtí dostali peněžitou náhradu za ubytování vojáků a za to vystavěli v r. 1815 kapličku i se zvonkem. Je čtyřboká a nade dveřmi je maličký výklenek s mariánskou soškou. Ze šindelové střechy vyčnívá šindelová věžička, mající 12 sloupků. Před kapličkou je kamenný kříž z roku 1861. Zvonek měl být za 1. světové války rekvírován, ale občané jej ukryli do studny.
Za krále Jana Lucemburského (1310 – 1346) dobývalo se v okolí Podmok zlato. Osada se tehdy jmenovala Pomuky. Ještě v roce 1848 ji zmiňuje Palacký jako Podmokly.

Podmoky – Proudkovice

Proudkovice bývala víska podél vozové cesty na pravém břehu Vltavy. Řeka má v těchto místech nejsilnější proud, proto dostala osada nejspíše tento název. Ve vsi býval velký válcový mlýn. V roce 1931 si osadníci zřídili dřevěnou zvoničku. Mezi Proudkovicemi a Podmoky bývaly šachty Emilie a Jindřiška.
Dnes Proudkovice jsou zatopeny a v lese je umístěna chatová osada, která nese stejný název. Chatová osada je vystavěna převážně z vytažených hausbotů, protože v 80. letech min. století dostalo několik desítek slapských hausbotářů od státu zdejší parcely náhradou za zrušená kotviště, ale ne již u vody, ale v údolí mezi lesními porosty.

V Proudkovicích byl i přívoz, protože tady potahová stezka přecházela z pravého na levý břeh. Přívoz používali především šífařští kočí s koňmi, kteří vytahovali prázdné šífy a šenáky zpět proti proudu Vltavy po potahových stezkách do vltavských kamenolomů nebo dalekých domovských kotvišť, ale i sedláci svážející své obilí z protějšího břehu do mlýna. Tahat lodě proti proudu to byla pro lidi i koně velmi těžká práce pod širým nebem a za každého počasí. Občas se stávaly i nehody v podobě stržených koní do řeky a záleželo na pohotovosti a šikovnosti kočího, který dokázal zavčas přeříznout provaz navázaný k lanu taženého plavidla. Samotné splavnění a regulace řeky pro lodní dopravu započala někdy v polovině 16. století, Splavnění řeky spočívalo v odstraňování kamenů a nánosů z řečiště, úpravou skalisek sahajících nebo vyčnívajících z řeky a budováním jezů a propustí pro nově vznikající lodní dopravu. S úpravou říčního toku bylo také nutné vybudovat stezky pro potahy, v počátku se stavěly dřevěné ochozy a lávky, které však byly pravidelně poškozovány velkou vodou. Proto později je vystřídaly náspy. V 19. století pak byly výstavby kamenných hrází, využívané jako potahové stezky, plavci je nazývali navigace. Stavěly se ze žulového kamene skládaného na sucho se spárami mezi kameny vysypanými zeminou, které prorostly trávou. Voda u Proudkovic byla stojatá, plná balvanů a aby se dalo vůbec plout, musela být uprostřed řeky vybudována kamenná hráz.

Proudkovice si též připomeňme jako místo, kde se ve středověku rýžovalo zlato, hojně poskytované zdejšími potůčky a potoky. Stupná strouha nad Proudkovicemi se připomíná již ve 13. století, kdy zlatokopové, tehdy jílovci nebo kopkové, rozmělňovali křemeny stoupami na prášek a pak zlatá zrnka vypírali vodou. Další zmínky o masivním dolování zlata v krásnohorských a milešovských kopcích jsou ze 14.-16.století. Šachty „stařiny“ zde dosahovaly hloubky skoro sta metrů, což bylo na tehdejší dobu vzhledem k ruční práci s primitivními nástroji, zkaženému vzduchu a spodním vodám hloubka značná. V roce 1874 u Proudkovic Kittl založil šachtu Jindřišku (pojmenovanou po své ženě), která dosáhla konečné hloubky 285 m. Při dobývání se tu narazilo i na stará díla včetně zapomenutého nářadí z dob dávno minulých, se spoustami narubané antimonové rudy, protože antimon nebyl ve středověku předmětem zájmu horníků. Roku 1881 koupili důl Jindřiška bratři Pollakové z Prahy. O 5 let později zde byla nalezena drobná žilka zlatonosného křemene. Tento nález vzbudil velké naděje, a tak dala firma z prvního výtěžku vyrobit dvě pamětní mince. Jedna putovala do císařských sbírek ve Vídni a druhá do sbírek Národního muzea v Praze s nápisem: „Antimonové a zlaté doly v Proudkovicích firmy Bratří Pollakové z Prahy“. Šachta byla v provozu až do roku 1900, kdy byla zatopena. K dalšímu dolování u Proudkovic došlo v polovině 70. let min. století. Rudné doly tu vyrazily kousek od vody průzkumnou, později odvětrávací a únikovou Proudkovickou štolu, která má hlavní délku asi 1800 metrů, boční rozrážky a je spojená s krásnohorským důlním revírem.

Ale vraťme se ještě hlouběji do minulosti. Tato část Povltaví dlouho vzdorovala duchovnímu útisku pobělohorské doby. Její obyvatelé si stále uchovávali starou víru – hlavně to byli protestanti luterského vyznání a Čeští bratři. Ti se k tajným bohoslužbám scházeli ponejvíce ve skalách a roklích nad Vltavou v okolí Proudkovic. V červnu 1740 tu v krajině na pravém břehu Vltavy poznali horlivého jezuitského misionáře Antonína Koniáše, který se skupinou svých stejně zaujatých druhů putoval od vsi ke vsi i po zapadlých samotách a mlýnech, aby mýtil „kacířství“. Přesto se hrstka tajných nekatolíků udržela na Krásnohorsku až do vydání tolerančního patentu.
Zdroj: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, IV.díl od Čeňka Habarta
Kousek starých vltavských břehů od Jiřího Staňka
Zmizelá Vltava od Jana Čáky
Pod Podmoky patří i části osad s místními názvy:
Mrázova, Hatě, Struhy a Pešatova cihelna

V současné době je v Podmokách 33 čísel popisných, 36 čísel evidenčních a 51 obyvatel.

V Podmokách Jaroslav Hůla provádí zámečnické práce a Miroslav Procházka vodoinstalatérství a topenářství. ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. má zde v současné době funkční kravín pro ustájení březích jalovic.

Kaplička:

Klaplička Podmoky

Pešatova cihelna:

Bývalá Pešatova cihelna
Křížek
Výhled do okolí

Proudkovice:

Chatova osada
Chatova osada
Proudkovické ráno
Proudkovické ráno
Ranní pohled na hladinu
Ranní pohled na hladinu
Vltava od Proudkovic
Vltava od Proudkovic

Historické - Podmoky:

Podmoky čp. 16, rok 1940 u Davídků
Podmoky čp. 16, rok 1940 u Davídků
Podmoky r. 1936
Podmoky r. 1936

Historické - Proudkovice:

Proudkovice pohled
Proudkovice
Proudkovická hájenka
Proudkovická zima
Proudkovické mince
Proudkovice hájovna - pohled
Proudkovice hájovna - pohled
Proudkovice hájovna- pohled do štítu
Proudkovice hájovna- pohled do štítu
Proudkovice hájovna pohled
Proudkovice hájovna
Proudkovice
Proudkovice hájovna před vystěhováním 1960
Proudkovice hájovna před vystěhováním 1960
Stará řeka a stará cesta
Stará řeka a stará cesta
Stará řeka
Stará řeka

Letecké snímky:

Letecká fotografie Podmoky 1 Letecká fotografie Podmoky 2 Letecká fotografie Podmoky 3 Letecká fotografie Podmoky 4