Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Vyhláška obce č. 2/2005 - veřejná prostranství

vytvořeno: 13.6.2005 | poslední změna: 13.6.2005

Obecně závazná vyhláška obce Krásná Hora nad Vltavou č. 2/2005

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo obce Krásná Hora nad Vltavou se v souladu s ustanovením § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 12.4.2005 tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Část I.

Základní ustanovení

Čl. 1

 

1)      Tato obecně závazná vyhláška upravuje povinnosti a práva fyzických právnických osob (dále také fyzických osob, právnických osob a podnikatelů), působících na území obce Krásná Hora nad Vltavou při udržování čistoty a veřejného pořádku v obci.

2)      Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, podnikatele právnické osoby, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která  zasahuje do veřejného pořádku a čistoty obce.

3)      V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci, vyhláška stanovuje opatření, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku v obci.

4)      Územím obce se rozumí jeho katastrální území:

             -    Krásná Hora nad Vltavou

-         Krašovice

-         Podmoky

-         Mokřice

-         Vletice

-         Plešiště

-         Tisovnice

-         Švastalova Lhota

-         Zhoř

-         Proudkovice

 

Část II.

Základní pojmy

Čl. 2

 

1)      Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možností jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena,

 

-         2 –

 

     ale podle obecného  názoru a přesvědčení je ve veřejném zájmu jejich zachování jako  

     nezbytná podmínka občanského soužití.

2)      Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

3)      Mobiliářem obce se rozumí movité věci a zařízení, která jsou vlastnictvím obce  nebo je obec spravuje nebo užívá a slouží potřebám veřejnosti jako např. odpadkové koše, stojany na jízdní kola, lavičky, vybavení hřišť, zastávky autobusu, plakátovací plochy apod.

4)      Dětským hřištěm se rozumí prostor určený pro hry dětí a vybavený k tomu příslušným mobiliářem, případně pískovištěm, bez ohledu na to zdali je nebo není oddělen oplocením od okolní zeleně a označen jako hřiště.

5)      Chodníkem se rozumí místní komunikace (cesta) upravená pro pěší, pruh veřejné komunikace přiléhající k nemovitosti a potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde chodník není zřízen. Chodník hraničí s nemovitostí i tehdy, je-li mezi chodníkem a nemovitostí pruh pozemku, sloužící jiným účelům (např. veřejná zeleň) nebo je-li takovým pruhem rozdělený samotný chodník.

 

Část III.

Obecná ustanovení

Čl. 3

 

1)      Každý je oprávněn užívat všech veřejných prostranství a mobiliáře obce obvyklým způsobem podle jeho povahy a v souladu s účelem ke kterému jsou určena nebo byla zřízena.

2)      Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými městem kontrolou nad jejich dodržováním.

 

Část IV.

Zvláštní užívání veřejného prostranství.

Čl. 4

 

1)      Užívat veřejných prostranství ve vlastnictví obce jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než ke kterým jsou určena, lze pouze na základě písemného povolení vydaného obecním úřadem, pokud tato obecně závazná vyhláška nestanoví jinak.

2)      Hrozí-li nebezpečí z prodlení, není v případě havárii a jiných mimořádných událostí při nichž dojde k záboru veřejného prostranství uvedeného v odstavci 1, zapotřebí povolení. Provedení prací však musí být neprodleně nahlášeno, aby mohly být obecním úřadem v případě, že si to situace vyžádá, dodatečně  stanoveny podmínky pro uvedení veřejného prostranství do původního stavu.

3)      Za zvláštní užívání se nepovažuje:

-         nakládání a skládání materiálu a výrobků, nelze-li toto provést bez zvláštních nebo nepřekonatelných obtíží jinde. Naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji, přitom musí být zabezpečen přístup k uzávěrům vody, zařízení rozvodných závodů a spojů, apod.

 

 

-         3 –

 

-         vylepování a umísťování plakátů, programů, volebních hesel, výzev a jiných tiskovin sloužících k propagaci určité akce nebo výrobku výhradně na místech k tomu určených.

-         umísťování nádob na sběr komunálního odpadu nebo odpad podobný komunálnímu odpadu na místech k tomu určených.

 

Část V.

Udržování čistoty a veřejného pořádku

Čl. 5

 

V zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti i nerušení občanského soužití jsou chovatele nebo vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva povinni:

a)      zamezit volnému pohybu těchto domácích a hospodářských zvířat v zastavěné části obce Krásná Hora nad Vltavou a ostatních osadách na území obce Krásná Hora nad Vltavou.

b)      zajistit aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení, dětská hřiště a pískoviště a veřejnou zeleň, popřípadě  neprodleně odstranit způsobenou nečistotu (tuhé exkrementy).

 

Čl. 6

Ten, kdo znečistí veřejné prostranství nebo mobiliář obce je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění. V případě, že ten, kdo znečistí veřejné prostranství nebo mobiliář obce ve stanovené lhůtě znečištění neodstraní, učiní tak na jeho náklad vlastník (popř. správce či jiná osoba, je-li k tomu smlouvou s vlastníkem vázána), nebo jím určený správce veřejného prostranství nebo mobiliáře obce či osoba odpovědná za udržování veřejného pořádku a čistoty.

 

Část VI.

Čl.7

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

a) na místních komunikacích v zastavěné části obce Krásná Hora na Vltavou a v ostatních osadách na území obce Krásná Hora nad Vltavou lze vodit psa pouze na vodítku a s výjimkou malých a drobných plemen opatřit psa náhubkem

 

b) v zastavěné části obce Krásná Hora nad Vltavou a v ostatních osadách na území obce Krásná Hora nad Vltavou zamezit pohybu psů bez vlivu jeho chovatele nebo vlastníka na psa. Toto se nevztahuje na služební policejní psy při výkonu služby.

 

Část VII

Závěrečná ustanovení

Čl. 8

Sankce

 

Zaviněná porušení povinností stanovená touto vyhláškou lze postihovat dle zákona č. 128/2000 Sb., a zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o trestný čin, či jiný správní delikt.

 

 

 

 

- 4 -

 

Čl. 9

 

1)      Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, pokud se na tyto povinnosti zvláštní právní předpisy vztahují.

2)      Kontrolu dodržování práv a povinností, vyplývajících z této vyhlášky provádí určení zaměstnanci obce a ostatní pověřené osoby.

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška o zajištění ochrany veřejného pořádku ze dne 15.10.1992.

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce OÚ Krásná Hora nad Vltavou.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                  …………………………………………

     Jiří Kužel, místostarosta obce                                      Pavel Jirsa, starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: