Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Požární řád

vytvořeno: 29.7.2009 | poslední změna: 29.7.2009

Obec Krásná Hora nad Vltavou

 

 

Zastupitelstvo obce Krásná Hora nad Vltavou schválilo dne 18.12.2007 podle ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona o PO a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou

 

vyhlášku č. 1/2007

 

Požární řád obce

 

Krásná Hora nad Vltavou

 

Obsah:        1. Účel

                    2. Organizace požární ochrany

                    3. Úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany

                    4. Zajištění požární bezpečnosti v obci

                    5. Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci

                    6. Jednotky požární ochrany

                    7. Zdroje požární vody

                    8. Ohlašovny požárů a místa pro hlášení požárů

                    9. Vyhlášení požárního poplachu

 

Příloha k požárnímu řádu:

                   

                     Č. 1: Jednotky PO

 

 

 

Čl. 1. Účel

Požární řád obce stanovuje zásady organizace a provedení požární ochrany v obci. Určuje povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

 

Čl. 2. Organizace požární ochrany

Za požární ochranu obce odpovídá obec.

K zajištění požární ochrany (dále jen „PO“) obec:

 

a)      zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH) s místní působností, která provádí hašení požárů a záchranné akce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech ve svém územním obvodu. V čele JSDH stojí velitel, který je jmenován obcí,

b)      plní další úkoly vztahující se na obec z § 29 zákona ,

c)      projednává stav PO v obci pololetně a vždy po závažných požárech v obci, v zastupitelstvu pak nejméně jednou ročně.

 

Čl. 3. Úkoly osob pověřených zabezpečením PO

 

Velitel jednotky PO plní zejména tyto úkoly:

a)      zpracovává plán odborné přípravy členů JPO,

b)      udržuje trvalou akceschopnost jednotky PO obce,

c)      provádí praktický výcvik s vlastní technikou, nácvik požárního útoku, výcvik k užívání osobní výstroje a výzbroje a ochranných pracovních prostředků,

d)      zajišťuje odbornou přípravu strojníků JPO,

e)      zajišťuje odbornou přípravu členů JPO užívajících speciální požární techniku (dýchací přístroje)

f)        provádí dle plánu kontrolu požární techniky a ve stanovených lhůtách zajišťuje údržbu a zkoušení věcných prostředků PO

g)      zajišťuje účast členů JPO na lékařských prohlídkách

h)      vede předepsanou dokumentaci o činnosti PO a její odborné přípravě, o provedených cvičeních a dokumentaci a o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena

i)        zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním přípravy velitelů JPO obcí v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra, prováděné hasičským záchranným sborem kraje

j)        plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce

 

Čl. 4 Zajištění požární bezpečnosti v obci

 

a)      Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob:

-         zajišťují, aby při všech činnostech, které provádí byly respektovány zásady požární ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem o požární ochraně, vyhláškou č. 172/2001 Sb., o požární prevenci, stavebním zákonem a dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně,

-         spolupracovat s obcí při řešení společných otázek požární bezpečnosti v obci

(viz. příloha č. 1 tohoto požárního řádu)

       b) Povinnosti fyzických osob:

-         dodržovat základní povinosti vyplývající fyzickým osobám z §§ 17, 18, 19 a 20 zákona o požární ochraně a § 42m 43 a 44 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (viz. příloha 2 tohoto požárního řádu)

 

b)      Povinnosti při akcích s účastí většího počtu osob:

Obec je povinna zajistit, aby pořadatel organizující akci, které se účastní větší počet osob, ustanovil požární hlídku.

 

5. Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci

 

Nepřetržité zabezpečení požární ochrany v obci je zabezpečováno:

-         udržováním akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

-         nepřetržitou službou jednotky hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní pracoviště Sedlčany

 

6. Jednotky požární ochrany

 

Obec pro jednotky PO zajistí:

-         prostředky nezbytné pro provoz jednotek

-         zřízení vhodných objektů a zařízení PO a trvalou údržbu těchto objektů (požární zbrojnice, požární nádrže, sušící zařízení na hadice apod.)

-         potřebné zásoby pohonných hmot

-         členovi JSDHO osobní výstroj, výzbroj a OOPP

-         vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDHO

-         alespoň jednou ročně vyhlášení cvičného požárního poplachu pro JSDHO, což neplatí, pokud jednotka vyjela alespoň k jednomu požáru za rok

-         účast velitelů a strojníků na odborné přípravě pořádané hasičským záchranným sborem kraje

-         funkčnost svolávacího systému pro případ vyhlášení požárního poplachu

-         další úkoly vyplývající ze zákona o požární ochraně

 

7. Zdroje požární vody

 

Obec zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele veřejné vodovodní sítě, aby požární hydranty umístěné na této síti byly vždy použitelné.

Jako zdroje požární vody obec určuje:

-         rybník „Pod vsí“ pro Zhoř

-         rybník „U Chadimů“ pro Vletice

-         soukromé nádrže Havlů, Zelenků a Švagrů pro Podmoky

-         rybník „Návesní“ pro Krašovice

-         požární nádrž Krásná Hora – Lazna, Brodce

-         soukromý rybník pro Mokřice

Dále obec předává jednotkám PO aktuální plán obce s vyznačením dalších vhodných vodních zdrojů.

 

8. Ohlašovny požárů a místa pro hlášení požárů¨

a) v katastru obce jsou následující ohlašovny požáru viz. příloha č. 5

b) tísňové linky – HASIČI                                                   150

                             IZS (integrovaný záchranný systém)      112

 

9. Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška  nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce OÚ Krásná Hora nad Vltavou.

 

 

Pavel Spilka, starosta obce                       Mgr. Blažena Suchopárová,místostarostka obce

 

Vyvěšeno:  19.12.2007  Sejmuto: 7.1.2008   Zastupitelstvo obce schválilo dne: 18.12.2007

 

 

Příloha požárního řádu č. l

 

Krásná Hora:   velitel jednotky                Volf Václav

                          velitelé družstev               Šplíchal Václav, Novotný Josef

                          strojníci                              Šmejkal Josef, Kříž Josef, Volf Jiří, Kofroň Jan

                          požární technika               CAS 32 Tatra 815, PB 95-63, r.v. 1987

                                                                      DA 8, A 21F, 1S3 7840

                                                                      PS – 12

                          požární voda                     požární nádrž 2x

                          ohlašovna požáru             OÚ – č.t. 318 862 004, 318 862 309

                                                                     Spilka Pavel – č.t. 724 186 578

                                                                     Volf Václav – č.t. 724 186 585

 

Mokřice:          velitel jednotky                 Beneš Jaroslav

                          velitel družstva                 Kabíček Pavel

                          strojníci                              Ptáček Josef, Beneš Ondřej

                          požární technika               PPS 12

                          požární voda                     požární nádrž

                          ohlašovny požáru             Novák Štěpán  č.t. 318 862 446

                                                                      Spilka Pavel     č.t. 724 186 578

                                                                      Beneš Jaroslav č.t. 732 136 010

 

 

 

 

 

Plešiště:           velitel jednotky                 Hošek Josef

                          velitel družstva                 Hošek Miroslav

                          strojníci                              Chýle Josef, Pšenička Zdeněk

                          požární technika               PS - 8

                          požární voda                     požární nádrž

                          ohlašovny požáru             Spilka Pavel     č.t. 724 186 578

                                                                      Hošek Josef     č.t. 737 764 590

 

 

 

Podmoky:        velitel jednotky                 Polák Daniel

                          strojníci                              Procházka Miroslav, Lesák František

                          požární technika                PPS - 12

                          požární voda                     požární nádrž

                          ohlašovny požáru             Spilka Pavel     č.t. 724 186 578

                                                                      Polák Daniel    č.t. 736 535 177

 

 

 

 

Vletice:            velitel jednotky                 Šerák Jaroslav

                          strojníci                              Sirotek Zdeněk, Hanzlík Bohumil

                          požární technika                PPS  8

                          požární voda                      rybník

                          ohlašovny požáru             Spilka Pavel           č.t. 724 186 578

                                                                      Dvořák Jaroslav    č.t. 318 862 322

                                                                      Šerák Jaroslav        č.t. 605 928 123

 

 

Zhoř:                velitel jednotky                 Stuchl Ondřej

                          velitel družstva                 Poslušný Aleš

                          strojníci                              Holan Miloslav, Mašata Jaroslav

                          požární technika                PPS  8

                          požární voda                     požární nádrž

                          ohlašovny požáru             Spilka Pavel     č.t. 724 186 578

                                                                      Stuchl Ondřej  č.t. 732 718 302