Městský úřad

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Informace dle zákona č. 106/99

vytvořeno: 21.4.2008 | poslední změna: 21.1.2017

 

Informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

I.

Základní informace

 

Obec Krásná Hora nad Vltavou je podle Ústavy České republiky územním společenstvím občanů.

 

Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů.

 

Postavení obcí dle tohoto zákona:

-   Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů: tvoří  

     územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

-    Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek.

-         Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z  těchto vztahů vyplývající.

-         Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při  

      plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

 

Obec spravuje své záležitosti samostatně – samostatná působnost.

Při výkonu samostatné působnosti se obce řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k  jejich provedení. Rozsah samostatné působnosti řeší § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Do samostatné působnosti patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec může k plnění svých úkolů vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky (§10 až § 12 zákona č. 128/2000 Sb.).

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném v § 61 zák. č. 128/2000 – přenesená působnost. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usnesením vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 

 

 

 

 

 

Orgány obce:

 

Zastupitelstvo obce je nejvyšší orgán obce. Skládá se z volených členů zastupitelstva. Ze svého středu volí starostu obce, místostarostu a členy rady obce. Působnost zastupitelstva obce upravují § 67 až § 98 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Pravomoc zastupitelstva je specifikována v § 84 zákona č. 128/2000 Sb. Tvoří ho 15 volených zástupců různých politických stran a seskupení. Volební období je čtyřleté.

 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li zákon. Tvoří ji 5 členů volených z řad zastupitelstva.

 

Starosta obce  je člen zastupitelstva, který je k výkonu své funkce uvolněn. Stojí v čele obce, činnost starosty obce upravují § 103 až 108 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích.

 

Místostarosta obce zastupuje v době nepřítomnosti starostu.

 

Obecní úřad tvoří starosta, matrikář, účetní. Činnost Obecního úřadu upravuje § 109 zákona č. 128/2000 Sb., je úřadem, který připravuje podklady pro rozhodování orgánů obce, zajišťuje jejich realizaci, poskytuje orgánům a jednotlivým členům zastupitelstva potřebné služby a zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti státní správy. Ve věcech samostatné působnosti odpovídá pověřený obecní úřad radě obce. Ve věcech přenesené působnosti je podřízen krajskému úřadu.

 

Kontrolní výbor je stanoven na základě § 117 a násled. zákona č. 128/2000 Sb. Rozsah působnosti kontrolního výboru je stanoven v § 19  zák. č. 128/2000 Sb.

 

Finanční výbor je stanoven na základě § 117 a násled. zákona č. 128/2000 Sb. Rozsah působnosti finančního výboru je stanoven v § 119 zákona č. 128/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Organizační struktura

Obecního úřadu Krásná Hora nad Vltavou

 

působnost úřadu: Školská 90

                               262 56  Krásná Hora nad Vltavou

                               tel.:   318 862309

                               fax. : 318 862456

 

 

Pavel Spilka, starosta obce -  zastupuje obec navenek, jedná jejím jménem. Řídí jednání zastupitelstva a rady, je v čele obecního úřadu.

 

Mgr. Blažena Suchopárová , místostarostka obce

 

 

Úřední hodiny: pondělí  8.00 – 17.00 hodin

                           středa    8.00 – 17.00 hodin

 

Obec Krásná Hora nad Vltavou je zřizovatelem subjektů:

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou

 

 

Kancelář starosty : spisová agenda starosty, rady a zastupitelstva

                               archivace spisů úřadu

                               

 

Kancelář matrikáře: matrika narození, sňatků a úmrtí

                                 evidence obyvatel

                                 agenda státního občanství

                                 vidimace a legalizace písemností

                                 změna jména a příjmení

                                 vyřizování žádostí o výpis z rejstříků

                                 smlouvy

                                 

 

Finanční a mzdová účtárna : rozpočet obce

                                 finanční a bankovní operace

                                 mzdová agenda zaměstnanců a odměn zastupitelů

                                 daně, poplatky, nájemné

                                 personální agenda

                                 pokladna obecního úřadu

III.

Poskytování informací

 

Obec zveřejňuje informace následujícími způsoby:

-         na úřední desce Obce Krásná Hora nad Vltavou

-         na internetové úřední desce na portálu MOOL www.mesta.obce.cz (vyhledat obec Krásná Hora nad Vltavou)

-         informace lze získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

-         na veřejném zasedání

-         ve zpravodaji obce

 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 

ústně – osobně nebo telefonicky na tel. 318 862304,318 862309, fax 318 862456

             v úředních dnech : tj. pondělí, středa 8,00-17,00 hodin

 

písemně – na adrese: Obecní úřad Krásná Hora nad Vltavou,   PSČ 262 56                         

 

 

elektronickou poštou – e-mail: obeckh@iol.cz

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

-         utajené skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

-         obchodní tajemství dle obchodního zákoníku

-         skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

-         skutečnosti, na které se vztahuje omezení práva na informace

-         neposkytujeme služby právní, daňové, účetní a auditorské apod., které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným subjektům

 

Základní informace obecného charakteru o postupu při vyřizování všech záležitostí občanů, avšak i právnických osob, institucí apod., vyřizují kanceláře obecního úřadu. Jsou zde k dispozici vyhlášky obce, usnesení rady obce a zastupitelstva obce. Zde se mohou podat příslušná písemná podání, žádosti,

návrhy a jiná dožádání, avšak i petice, stížnosti a jiná podání občanů.

 

Žádost o informaci musí být jasně formulována, aby bylo zřejmé, jaká informace je požadována. Žádosti sdělené ústně budou vyřizovány ústně. Pokud se žadatel nespokojí s ústním vyřízením, je třeba, aby podal písemnou žádost. Žádost musí obsahovat náležitosti § 45 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, tj. zejména:

 

1.     komu je určena

2.     kdo ji činí – jméno, příjmení, datum narození, adresa (u podání elektronickou poštou elektronická adresa) u právnických osob IČ

3.     vymezení předmětu žádosti (požadované informace)

 

Bude-li žádost nesrozumitelná, nebo jí budou chybět náležitosti, případně se nebude vztahovat k působnosti obce Krásná Hora nad Vltavou, obec ji odloží.

Správní řízení je možné zahájit jen na základě žádosti, podané písemně.

 

Obecná lhůta pro jejich vyřízení platí do 30 dnů.

 

 

IV.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.

 

Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví dle podkladů, poskytnutých pracovníkem, pracovník, pověřený poskytováním informací dle sazebníku:

 

-         mzdové náklady – 150,- Kč za každou hodinu práce zaměstnance OÚ, spojenou s vyhledáváním a vyhotovením informace

-         materiálové náklady – 2,- Kč za každý list fotokopie A4

                                          3,- Kč za každý list fotokopie A3

                                          2,- Kč za každý list tiskárna A4

                                        20,- Kč / ks disketa 3,5“ nebo CD disk

                                          3,- Kč faxová stránka

-         poštovné dle skutečných nákladů

 

Cena bude uhrazena předem v pokladně obecního úřadu nebo bude informace zaslána žadateli na dobírku.

Budou-li požadovány informace, které samy o sobě k dispozici nejsou, protože je obec v takovéto formě nepotřebuje a je předem jasné, že bude třeba je získat rozsáhlým zpracováním existujících informací nebo podkladů, což si vyžádá práci přesčas, bude obec požadovat úhradu nákladů spojených s jejich vyhledáváním, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním. Na jejich pořízení je třeba složit zálohu.

 

Standartní jednoduché ústní informace a služby jsou bezplatné.

 

VI.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými předpisy. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 

 

Ústava České republiky zákon č. 1/1993 Sb.

Listina základních práv a svobod usnesení č. 2/1993 Sb.

 

Zákony a nařízení vlády:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Zákon č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č.   22/2004 Sb., o místním referendu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v platném znění

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v plném znění hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR, v platném znění

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plném znění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v plném znění

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, v plném znění

Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v platném znění

Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 16/1993 Sb., o silniční dani

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Zákon č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí

Vyhláška  MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění , poskytovaná s užíváním bytu

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 349/199 Sb., o veřejném ochránci práv

Zákon č. 151 /1997 Sb., o oceňování majetku

Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Zákon č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro konkrétní situace obce jsou vydávány příslušné vyhlášky:

 

 

O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

O místních poplatcích

 

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Krásná Hora nad Vltavou včetně systému nakládání se stavebním odpadem

 

O poplatku za komunální odpad

 

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem osob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návody pro řešení životních situací

 

Poplatek ze psů

 

Obecní vyhláška o místních poplatcích ze dne 12. 4. 2005

 

Poplatek za psa rodinný dům       l. pes                   50,- Kč

                                                      2. pes a další    100,- Kč

 

Poplatek za psa nájemní dům                                500,- Kč

 

 

 

Poplatky za odpady

 

Obec Krásná Hora nad Vltavou k dnešnímu dni vybírá poplatek za poplatníka ve výši 500,- Kč.

 

Poplatníkem je:

-  osoba trvale žijící v obci

-  objekt rekreační či jiný objekt s číslem popisným nebo evidenčním  bez

    trvale hlášené osoby.

 

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad Krásná Hora nad Vltavou čp. 90, 262 56 Krásná Hora n. Vlt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzavírání manželství:

 

Nutno předložit:

-         vyplněnou žádost o uzavření manželství (k vyzvednutí na matrice)

-         rodný list

-         doklad o státním občanství

-         potvrzení o místě trvalého pobytu a rodinném stavu (občanský průkaz)

-         je-li některý ze snoubenců ovdovělý, předloží úmrtní list manžela/ky nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřené doložkou o nabytí právní moci

-         je-li některý ze snoubenců rozveden, předloží soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o nabytí právní moci

-         byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku

-         jde-li o osobu nezletilou, ale starší 16 let předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

-         jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

-         jde-li o cizince, předloží rodný list, (přeložený do českého jazyka), doklad o pobytu ČR, platný cestovní doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (překlad do českého jazyka), pokud se jedná o zemi, se kterou nemáme dohodu, je nutné ještě vyšší ověření (APOSILLE), zastupitelské úřady.

-         Jedná-li se o občana ČR, který hodlá uzavřít sňatek v cizím státě, a požaduje od matriky vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, nutno předložit platné doklady, písemnou žádost. Správní poplatek činí 500,- Kč.

            Za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost se vybírá správní poplatek 1 000,- Kč.

        K uzavření církevního sňatku je třeba předložit osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného manželství.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidimace a legalizace – tj. ověřování shody opisů nebo kopií listin a pravosti podpisů na listinách:

 

Při ověřování pravosti podpisu se musí občan dostavit OSOBNĚ a předložit platný doklad totožnosti.

Správní poplatek za ověření podpisu činí 30,- Kč za každý podpis.

Správní poplatek za ověření listin činí 30,- Kč za každou i započatou stranu.

 

EVIDENCE OBYVATEL – ohlašovna trvalého pobytu

 

      Při přihlášení a vyplnění přihlašovacího tiskopisu zkontroluje úplnost a správnost vyplněných údajů podle předložených podkladů, (platný OP, rodný list, doklad o oprávnění užívat byt, rodinný dům, nebo nabývací listiny k nemovitostem, popřípadě písemný souhlas majitele). Zjistí-li ohlašovna při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech, vyzve občana k odstranění, pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, může vydat ohlašovna rozhodnutí o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována (§ 29, odst. 4 zák. č. 71/1967 Sb.).

      Ohlašovna při hlášení změny místa trvalého pobytu oddělí vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně trvalého pobytu, který občan předkládá s žádostí o vydání občanského průkazu (společně se stanovenými doklady) na příslušném městském úřadě – matrika, dle TP).

       Ohlašovna bezodkladně písemně nahlásí údaje uvedené na potvrzení spolu s číslem potvrzení úřadu, který OP vydal.

       Za ohlášení změny místa trvalého pobytu vybere ohlašovna správní poplatek ve výši 50,- Kč. Hlásí-li občan  současně změnu místa trvalého pobytu i za děti žijící s ním ve společné domácnosti, vybere ohlašovna správní poplatek pouze jednou.

 

 

 

 

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ:

 

       Matrika provádí tyto úkoly:.

 

-    přijímá doklady od občanů České republiky

-         předává občanům nové občanské průkazy

-         přijímá oznámení o ztrátě, odcizení nebo zničení OP

-         přijímá OP po osobách zemřelých

-         přijímá OP nalezené

-         přijímá OP občanů, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky nebo osob, které pozbyly státní občanství ČR

 

 

Občanský průkaz se vydává na žádost občana, jestliže:

 

-         dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky

-         nabyl po dovršení věku 15 let státní občanství České republiky (osvědčení o státním občanství ČR

-         mu byla na základě rozhodnutí soudu vrácena způsobilost k právním úkonům, nebo požádal o vydání OP opatrovník osoby, která je zbavena způsobilosti k právním úkonům.

-         jeho občanský průkaz ztratil průkazní moc

-         vrátil se po ukončení trvalého pobytu v cizině na území ČR a má zde trvalý pobyt

-         vykonal trest zákazu pobytu

-         došlo ke změně nebo doplnění některého ze zapsaných údajů

-         došlo ke ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození OP

-         byla omezena způsobilost k právním úkonům

-         byla provedena změna (oprava) rodného čísla

 

      Žádost  s doklady může osobně občan předložit u kteréhokoliv obecního úřadu pověřeného vedením matrik, který zkontroluje správnost vyplněné žádosti, vrátí doklady občanovi a zašle na příslušný úřad podle místa trvalého pobytu.

      Vyhotovený OP si může občan převzít na obecním úřadě – matrika podle místa trvalého bydliště, pokud o to v žádosti požádá, jinak je povinen převzít si občanský průkaz na úřadu .

       Doklady potřebné pro vydání občanského průkazu a jejich náležitosti se liší podle důvodu, pro který je nový občanský průkaz vydáván.

 

ROZPOČTY: