Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

Zčinnosti hasičské jednoty v Krásné Hoře v roce 1903

         V roce 1989 při oslavě stého výročí založení hasičské jednoty v Krásné Hoře byla vydána Sborem požární ochrany v Krásné Hoře nad Vltavou brožurka o historii místního sboru. Ten brzy na to se vrátil k původnímu názvu „Hasičská jednota“.

        V brožurce se dočteme, že v roce 1903 hrozilo rozpadnutí hasičské jednoty pro neshody mezi vedoucími funkcionáři. Jistě tomu napomohla i smrt místního lékaře MUDr. Jana Helda, který v Krásné Hoře usměrňoval tehdy svou pokrokovostí horké hlavy a posiloval i národní uvědomění všeslovanskou pospolitostí. Byla to tehdy doba Rakousko-Uherska. Bohužel dnes již málokdo najde na krásnohorském hřbitově místo, kde je pravděpodobně pochován.

        Funkcionáři tehdy byli Václav Kohout (předseda), Hynek Jirsa (velitel), František Kožíšek (podvelitel). I když byly obavy z rozpadnutí sboru, přece k tomu nedošlo. V brožurce shora uvedené je též krátký záznam o tom, že čtyři členové, Josef Muláček, Karel Faktor, Fr. Volf a Jaroslav Čanda se zúčastnili ve dnech 15.-17. srpna 1903 Všeslovanského sjezdu hasičstva v Praze.

       Protože se kronikáři obce podařilo v Okresním archivu najít o tomto Všeslovanském sjezdu hasičstva více podrobností, může být naše brožurka, vydaná k stému výročí, touto podrobností obohacena. Vždyť se i hasičstvo slovanských zemí sjednocovalo ve všeslovanskou pospolitost a snaze vymanit se z področí habsburské říše. V tom mu bylo příkladem konání Všeslovanského sjezdu v závěru předchozího století, konaného v Praze. V záznamu čteme:

       „Dne 15., 16. a 17. srpna 1903 konán v Praze Všeslovanský sjezd hasičů a to z Čech, Moravy, Slezska, Haliče, Krajinska, Ruska a z dálné Francie, k němuž sbor vyslal z Krásné Hory čtyřčlennou deputaci a to členy – K. Faktora, Jos. Muláčka, Frant. Volfa a Jaroslava Čandu. Každému zúčastněnému se dostalo společného ubytování na tři dny a slavnostního odznaku. Sjezdu se zúčastnilo přes 17.000 hasičů.

       O dojmech, které každý účastník zažil v těch dnech, nelze zde se o nich rozepisovat, utkvěly zajisté každému účastníku v jeho paměti po celý jeho další věk, neb doma neviděl nikdo z nich tolik hasičů ve stejnokroji pohromadě, jako se to stalo v Praze.

      Den 15. srpna – byl věnován – ráno v 8 hodin slavnostnímu zahájení hasičské výstavy v Královské oboře, v 10 hodin hasičské oslavě padesátého trvání Sboru pražského s rozdáváním diplomů zasloužilým členům na Obecním dvoře ve Starém Městě.

      Den 16. srpna – konal se slavnostní průvod v 8 hodin z Královských Vinohradů po Václavském náměstí, Příkopech, Prašnou branou do Celetné ulice na Staroměstském náměstí, kde byl vzdán hold Královské Praze. Ač ten den od ranních hodin neustále pršelo a na lepší počasí nebylo možno čekat, přece ani jeden hasič nezůstal doma, všichni se slavnostního průvodu zúčastnili.

      Den 17. srpna – konala se společná návštěva hradu Králova Týna a výstavy v Pardubicích.“

 

 

     Stálo by za hledání, našel-li by se ještě v našich rodinách o tom doklad – ony slavnostní medaile, rozdané tehdy i čtyřem našim účastníkům z Krásné Hory. Všeslovanský hasičský sjezd se konal před 101 lety.

     Naši pozornost a vzpomínku by zasluhoval i opuštěný hrob na krásnohorském hřbitově, který připomíná rodinu Heldů a nadšeného organizátora a příznivce hasičstva MUDr. Jana Helda.