Město

Webkamera:

Webkamera

Předpověď počasí:


Czechpoint

Operační program životní prostředí

 Dvě sokolské kroniky

Podařilo se podchytit dvě kroniky o činnosti tělovýchovné organizace Sokol v Krásné Hoře. První byla založena roku 1904 a první zápis je v ní ze dne 13. března, kdy na veřejné schůzi v hostinci “U Máců” byla TJ založena. Byto to především z podnětu MUDr. Fr. Hausmanna, místního obvodního lékaře a velikého přítele Jihoslovanů. Působil dříve v Srbsku a udržoval i zde v rámci Sokola čilé styky se Slovany Balkánu. V duchu vlasteneckých snah se také rozvíjela činnost – přednášky, Husovy oslavy, výlety do okolí, veřejná cvičení, divadelní spolupráce se spolkem divadelních ochotníků “Tyl”.

       Zásluhou obchodníka Karla Michálka byly pořízení sokolské kroje a sestry Ondrákovy, Marie a Ema, vyšily prapor, který byl slavnostně rozvinut na náměstí při veřejné oslavě. Dochovaná fotografie ukazuje, jak tehdy byl ještě vrch Strážník holý a náměstí mělo původní nízké domy. Mezi jmény členů Sokola jsou především učitelé (Fr. Stejkal, M.Bareš, Kalista, Jos. Košťál atd.), hodinář Jindřich Bareš, rolníci Vincenc Hřebejk, Rudolf Kohout, mlynář Jos. Mrskoš, hostinký Jan Máca, pekař Bohuslav Rejzl a další.

       Sokol měl i pěvecko-hudební odbor. Ve spolupráci s Jednotou Královské Vinohrady Praha byl uspořádán i dvoudenní výlet po Povltaví a na zámek Orlík. Kulturní činnost se soustřeďovala ponejvíce v hostinci “U Týců” (u Hejhalů). V roce 1911 byl založen i ženský odbor Jednoty.  Kronika je ukončena rokem 1913 před začátkem 1. světové války. Je velice pěkně psaná a ukazuje, jak bylo posilováno vlastenecké smýšlení a slovanská pospolitost (styky s Jihoslovany).

        Druhá novější kronika byla založena postavením sokolovny v roce 1936. Po dobu okupace ji uschovával listonoš Fr. Molík (v letech 1942-1945). Zde se již objevují jména známější současné generaci - MUDr. Stanislav Kulanda, učitel Josef Eberle atd.- ten také vedl vzorně v této kronice zápisy a je v ní vlepena i fotodokumentace ze stavby vlastní sokolovny i doklady o kulturní činnosti. Postavením nové sokolovny byl položen základ k větší iniciativě tělovýchovné organizace. Zvlášť po osvobození od fašistické německé okupace je tu množství fotografií. S politickými změnami  a sjednocením tělovýchovy pak poklesl i zájem o vedení kroniky a tak zápisy končí rokem 1950.

        Obě kroniky byly uloženy u Slepičků (Krůtů) v Riegrově ulici a jsou uloženy v depositáři materiálů kronikáře spolu s obecními kronikami. Člen Sokola Fr. Lukeš má zásluhu na uchování i sokolského praporu.

          Tělovýchovná iniciativa našich předchůdců měla by být výzvou mladé generaci, aby v plné míře využila možností dnešních, které se jí nabízejí. (Přibyla moderní tělocvična u školy, fotbalové hřiště atd.).